ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹ പ്രയോജനങ്ങൾ – 17 നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം മാറ്റാനുള്ള പോയിന്റുകൾ!

0

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം പ്രയോജനങ്ങൾ ഒന്നടക്കം എളുപ്പമല്ലക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം പ്രയോജനങ്ങൾ – എന്തുകൊണ്ടാണ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല?

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം ഗുണങ്ങള് പ്രകടമാണ് അല്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യക്കാർ പട്ടണങ്ങളിലെ നിവാസികളും കാരണം സാധുവായ കാരണങ്ങൾ അകലെ ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തോന്നുന്നു.

ദി സ്നേഹം വിവാഹം ഏർപ്പാട് വിവാഹം തമ്മിലുള്ള ചർച്ച കൂടുതൽ കൂടുതൽ യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും ഒരു വധശിക്ഷ വിധിച്ചത് ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന വിവാഹം കാണുന്നു ന് വിഭാഗീയത ശക്തമാണ്!

ജനം ഓഫ് ആ ഏർപ്പാട് വിവാഹം ചില മോശം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ 5 കാരണങ്ങൾ ജനം വെറുക്കുന്നു വിവാഹങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്:

1. ആളുകൾ എല്ലാ ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ നിർബന്ധിത വിവാഹങ്ങൾ കരുതുന്നത്!

ചില ഇന്ത്യക്കാർ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ നിർബന്ധിത വിവാഹ വിവാഹസംബന്ധം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ. കുട്ടി വിവാഹങ്ങളും നിർബന്ധിത വിവാഹങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും മാത്രമേ സമയത്ത്, ഏർപ്പാട് നീ ഇനിയും വിവാഹം ചെയ്യും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അത് വിവാഹ മോശം അല്ല.

2. മത്രിമൊംയ് സൈറ്റുകൾ അത് മെച്ചപ്പെട്ട ചെയ്തിട്ടില്ല

മത്രിമൊംയ് സൈറ്റുകൾ ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച യുവ ഇന്ത്യൻ ഒരു ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കാൻ അവരുടെ ബിറ്റ് ചെയ്തു. സംഘടിപ്പിക്കാന് അവരുടെ കറുത്ത സമീപനം പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഈ സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ ചെറിയ പ്രചോദനം നൽകുന്നു മാത്രം ഏർപ്പാട് വിവാഹ തെറ്റായ എല്ലാം തേരേസ.

3. പത്രങ്ങളിൽ മത്രിമൊംയ് പരസ്യങ്ങൾ നല്ലതാണ്

മത്രിമൊംയ് പരസ്യങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ പരിഹസിക്കുന്നത് തീറ്റ നൽകാൻ. അവർ ത്വക്ക് അമിതമായി ശ്രദ്ധ പോലുള്ള ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ ചീത്ത എല്ലാം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും, ധനം, ഒരു വിവാഹം വിജയം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ വിടുമ്പോൾ ജാതി.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ ചില പരിഹാസ്യമായ മാട്രിമോണിയൽ പരസ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ.

4. ബോളിവുഡ് സ്നേഹം വിവാഹത്തിനു മുൻഗണന കളിക്കാൻ വലിയ പങ്ക് ഉണ്ട്

മഹത്വപ്പെടുത്തും സിനിമകളുടെ നിരന്തരമായ ഭക്ഷണത്തിൽ ‘ഡേറ്റിംഗ്‘ (വിജി മരങ്ങൾ ചുറ്റും നൃത്തം) വിവാഹം മികച്ച മാർഗം ഡേറ്റിംഗ് വഴി എന്ന് ഒരു ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുന്നത് ചെയ്തു. കൂടാതെ, സിനിമകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ തരത്തിലുള്ള മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പീഡിപ്പിയ്ക്കുകയും തേയ്മാനം ആകുന്നു!

5. പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ വളരുന്ന സ്വാധീനം

സമ്പർക്കം ഡേറ്റിംഗ് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്ര വർധന നിലവിലേത് കൂടുതൽ വിന്യസിച്ച തോന്നുന്നു ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ വേണ്ടി മറ്റുവഴികൾ യുവാക്കളെ ഇന്ത്യക്കാർ ആക്ഷേപം ചെയ്തു. അവർ കഥാകാരി പോലെ സ്നേഹം വിവാഹങ്ങളും ഡേറ്റിംഗ് കാണുന്നു.

കൂടാതെ, വലിയ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വതന്ത്ര ജീവിത യുവ ഇന്ത്യക്കാർ തീയതികളിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ അവസരം നൽകുന്നു.

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം പ്രയോജനങ്ങൾ: സ്നേഹം കണ്ടെത്തുന്നു

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം പ്രയോജനങ്ങൾ

1. ഡേറ്റിംഗ് സമ്മർദ്ദങ്ങളും കൈകാര്യം ആവശ്യമില്ല

നിന്റെ സ്നേഹം വീണു വിവാഹം സൈൻ അപ്പ് കഴിയുന്ന വ്യക്തിയ്ക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള വെല്ലുവിളി പ്രയാസമാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഷ്വൈറ്റ്സർ പ്ലേ പോലെയാണ് റഷ്യൻ അവര് Roulette. നിങ്ങൾ മോശമായി ജയിച്ചാലും ഷോട്ട് ലഭിക്കും. അന്തര്മുഖി പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ലൈംഗിക നിന്നും സമീപനം ആളുകളെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കണ്ടെത്താൻ.

നിങ്ങൾ എത്ര ആധുനിക സാരമില്ല, ഒരു അന്യനും ഒരു സംഭാഷണം ഊക്കോടെ ആരെയെങ്കിലുമോ അഛന്റെ ഡേറ്റിംഗ് ഗുരുക്കൻമാരുടെ ഒരു മുഴുവൻ ഈയൊരു പ്രയാസകരമായ വെല്ലുവിളി.

2. നിങ്ങൾ ജേതാവിനെ ബ്രെഅകുപ്സ് കൈകാര്യം ഇല്ല

നിങ്ങൾ ഒരേ നിങ്ങളുടെ നിറുത്തുന്നു കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകുത്തി മോശം ദുസ്സഹമായി. ടെയ്ലർ സ്വിഫ്റ്റ് പരാജയപ്പെട്ടു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ഗാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവരിൽ നിന്ന് പരമാവധി ചെയ്യുന്നു. നിര്ഭാഗവശാല്, കുറവുള്ളതും മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി, ഞങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ .ബെന്നിയെ ആൻഡ് തിരസ്കരണവും.

ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ അത്തരം പ്രശ്നം ഇല്ല. വരനും മത്സരങ്ങളിൽ ഏർപ്പാട് വിവാഹം നിങ്ങൾ നിരാകരിക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ, സത്യസന്ധമായ ഒരു പരിമിതമായ വികാരപരമായ ഇല്ല!

3. മറ്റേയാൾ ഒരു വലിയ പ്രതിബദ്ധത പ്രതീക്ഷിക്കാം

ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി സംഘടിപ്പിക്കാന് ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ വഴി വളരെ വ്യക്തമാണ്. സംഘടിപ്പിക്കാന് പ്രക്രിയ ഫലത്തെ കുറിച്ച് ആരുടെയും മനസ്സിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വിവാഹങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ നിറുത്തുന്നു ജീവിതം ഒരു ബാച്ചിലർ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദീർഘകാല പ്രതിബദ്ധത തയ്യാറായിട്ടില്ല ഒരു ബന്ധം വൈകാരികമായി നിക്ഷേപിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ നന്നായി കണ്ടെത്തിയേക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഏർപ്പാട് വിവാഹം ആദ്യ യോഗം ഈ അഞ്ചു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. വീഡിയോ കാണൂ!

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം പ്രയോജനങ്ങൾ: യുക്തിചിന്തയെ

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം പ്രയോജനങ്ങൾ4. Arranged marriages help you plan for the future

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം ഗുണമാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി .പ്രജില് തിരക്കിലാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ഒക്കെ എന്നതാണ്.

നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഉറക്കമുണർന്ന് നിങ്ങൾ വഴി വളരെ പഴയ അവർ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പോലെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് കണ്ടെത്താൻ യാതൊരു വഴി ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുപക്ഷേ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു 'അടുത്ത എന്താണ്?’ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നിങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കാൻ ചുറ്റും പോരുന്നു നിങ്ങൾ ഏകാന്തമായ തുടരാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യും!

5. ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ ലോജിക്കൽ തീരുമാനങ്ങളും ആവേശകരമായ ആകുന്നു

ഇതുവരെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും യുക്തി തോന്നുന്നു വികാരങ്ങളും പുറത്തു വിടാൻ ആണ് എന്ന്. വിവാഹങ്ങൾ സ്നേഹം മറ്റൊന്നിനും അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്തിനു ട്രാവൽ ആൻഡ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം ദൃശ്യമാകാതെ ആധുനിക ഇന്ത്യക്കാർ ചിന്തിച്ചേക്കാം?

The answer lies in the fact that love marriage has the added risk of people not thinking straight and let their hormones dictate terms. സ്നേഹത്തിന്റെ മാജിക് അകലെ മാഞ്ഞുപോകുന്നു വിവാഹം ജീവിതത്തിന്റെ റിയാലിറ്റി നിങ്ങളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരിക്കൽ, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു മോശം ചോയ്സ് ഉണ്ടാക്കി മനസ്സിലാക്കും!

6. Focus on Salary and profession ensure financial stability

വെറും സ്കാൻ മത്രിമൊംയ് പരസ്യങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ മത്രിമൊംയ് സൈറ്റുകളിലും മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈലുകൾ. യങ് ഇന്ത്യന് അത് ബുദ്ധിമുട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ജാതി ത്വക്ക് നിറം സഹിതം ശമ്പളം തൊഴിൽ തൂലിക വസ്തുത ദഹിപ്പിക്കാൻ കണ്ടെത്തും.

ത്വക്ക്, ജാതി ഫോക്കസ് ശരിക്കും പ്രതിരോധിക്കാൻ യാതൊരു നിലത്തു ഇല്ല സമയത്ത്, ശമ്പളവും തൊഴിൽ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നിൽ യുക്തിചിന്തയെ ഒരു ഘടകത്തെ അവിടെ.

ചില തൊഴിലുകളിൽ (അത്തരം സൈനിക ഒരു ജീവിതം പോലെ) നിങ്ങളുടെ കുടുംബം തൊഴിൽ തട്ടിയാൽ പക്ഷം അതുല്യമായ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു പാടില്ല.

സമിതിയുടെ കൂടെ തുടങ്ങിയവ ചെയുന്നത് തൊഴിലുകളിൽ കരിയറിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ പോലെ അതായത് ഒരു സന്തോഷം വിവാഹം ജീവിതം അനുയോജ്യമല്ല ആയിരിക്കും എന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. Salary mismatches also lead to jealousy and other complexes among married couples. അവരെ വ്യക്തമായി പുറത്തു ലിസ്റ്റിംഗ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ടര്ളിന് പുറത്ത് സ്ക്രീനുകൾ.

7. Arranged marriages minimise nasty surprises

ജാഗ്രതയോടെ കുടുംബപശ്ചാത്തലം അതിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് സൂക്ഷമമായ. ഒന്നാമതായി, ഞങ്ങൾ വിവാഹം ശേഷം അസുഖകരമായ സഫലമായതിന്റെ നടത്തുന്നതായും ശ്രമിക്കുന്ന. There is a slim chance of you finding out that your father-in-law has a criminal background or that there is a congenital condition afflicting all the children in the family that you married into.

8. ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം, ക്രമീകരണം ഒരു വലിയ പ്രചോദനം അവിടെ

രണ്ടു ആളുകൾ സ്വമേധയാ ഒരു ഒരേ കണിശമായ വിലയിരുത്തൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവാഹം ഒത്തു വസ്തുത കണക്കിലെടുത്ത്, അവർ ആരാണെന്ന് പങ്കാളി അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട്. വിവാഹം പ്രതിബദ്ധത ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹങ്ങൾ വിജയം സംഭാവന ഒരു കീ വരയ്ക്കുന്നു.

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം പ്രയോജനങ്ങൾ: കുടുംബ പിന്തുണ

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം പ്രയോജനങ്ങൾ

9. ഏർപ്പാട് വിവാഹം വലിയ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ഉണ്ട്

അത് പണം വരുമ്പോൾ, ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ വിവാഹങ്ങൾ ദൈവസ്നേഹവും ഒരു കാര്യമായ നേട്ടമാണുള്ളത്. അവർ വിവാഹം ശേഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ചില ഗ്യാരണ്ടി.

ഒന്നാമതായി, വിവാഹ ചിലവും മാതാപിതാക്കൾ ഉദരംമുതൽ (കൂടുതലും വധുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ) അത്തരം ഒരു കുഞ്ഞിൻറെ ജനനം ഓരോ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകളിൽ ന്, ഹൊഉസെവര്മിന്ഗ് തുടങ്ങിയവ, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ബന്ക്രൊല്ല് വരെ ബന്ധുക്കളുടെ വേണ്ടുവോളം. കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വരുമ്പോള്, സഹായത്തിനായി എത്തിച്ചേരാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും.

10. കുറവാണെന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഗ്രേറ്റർ പങ്കാളിത്തം

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം, രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു നിങ്ങൾ അത് പോലെ ഇല്ലെങ്കിലും വരും, എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ വിവാഹം വിജയത്തിന് ജനകീയാടിത്തറ. കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവാഹജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റാളുകളുടെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഉപദേശം തേടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കരയാൻ ഒരു തോളിൽ ഇല്ലാതെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്.

11. ഏർപ്പാട് വിവാഹം പോറ്റി എളുപ്പം

എല്ലാവരും ഒരുങ്ങി ഫോട്ടോകളും വേണ്ടി പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഭംഗിയുള്ള നോക്കി. എന്നാൽ കുട്ടികളുമായി ഒരു തൊഴിലാളി ദമ്പതികൾ ദിവസം ജീവൻ ദിവസം വെല്ലുവിളി ആണ്. കൂടുതൽ അതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും പോലും എൻആർഐ ദമ്പതികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു പിറന്നാൽ പരിപാലിക്കേണ്ട എല്ലാ വഴി യാത്ര ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ഒരു ഏർപ്പാട് വിവാഹം എങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളിൽനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പോറ്റി എടുക്കൽ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുഗമമായ മാറുന്നു.

പതിവ് ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ

+ കഴിഞ്ഞ ഇനി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹങ്ങൾ ചെയ്ക?

സമ്മതം, ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ വ്യാപകമായി വിവാഹങ്ങൾ സ്നേഹം അപേക്ഷിച്ച് ഇനി ഒടുക്കം വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. സ്നേഹം വേണ്ടി വിവാഹം എവിടെ പ്രചാരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വിവാഹമോചനങ്ങളുടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹങ്ങൾ പ്രശസ്തമായ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവാഹമോചനങ്ങളുടെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ്. വിശദമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ കണ്ടെത്തും ഈ ലേഖനത്തിൽ.

+ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹങ്ങൾ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്?

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹങ്ങൾ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം ബന്ധുക്കളോ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കുടുംബ ലൈൻ തുടരാൻ ആണ്. മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉൾപ്പെടാം, മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത, മെച്ചപ്പെട്ട സാമൂഹിക പദവി, , സൗഹൃദ.

+ വിവാഹങ്ങൾ സംഭവിക്കും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തിന്?

ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം ഒരു അനുയോജ്യമായ മത്സരം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സംഭവിക്കും. This is true in countries where dating or having a relationship with the opposite gender is not socially acceptable.

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം പ്രയോജനങ്ങൾ: സംസ്കാരം

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം പ്രയോജനങ്ങൾ12. നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം വീണ്ടും കണ്ടെത്താനും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം സഹായം

ഒരു ഏർപ്പാട് വിവാഹം പോകേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വേരുകൾ സംസ്കാരം സത്താപരമായ മികച്ച വഴിയുണ്ടോ. ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്ന വിപുലമായ ആചാരങ്ങൾ, വിവാഹം പോസ്റ്റ്-വിവാഹ സമയങ്ങളിലും സമയത്ത് ആചാരങ്ങൾ തലമുറകളായി പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന നെറുകയിൽ സംസ്കാരവും നടപടികളും കൊണ്ടുവരാൻ.

13. ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത അനുയോജ്യത നല്കാവുന്നതാണ്

അവർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ജീവിത അഭിനന്ദിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദമ്പതികൾ പരസ്പരം കൈകാര്യം ഒരു എളുപ്പം സമയം.

ജീവിത പല സംസ്കാരവും കുടുംബം മൂല്യങ്ങൾ പ്രകാരം വിലവ്യതിയാനങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന് – ഭക്ഷണ, വസ്ത്രധാരണ ശീലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ. സമാനമായ ജീവിത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിവാഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നത് എന്തുമാകട്ടെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഇണയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടോ.

14. നിങ്ങൾ പഴയ ചെല്ലുമ്പോള്, ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ ഗുണകരമായിട്ടുള്ളത്!

ഏർപ്പാട് വിവാഹം സിസ്റ്റം ഇരുഭാഗത്തും കുട്ടികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആശ്രയത്വം പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

സിസ്റ്റം അവർ പഴയ വരുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളുടെ പിടിപെടുന്ന ഉറപ്പാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കു എല്ലാ ഒടുവിൽ പഴയ നേടുകയും ഞങ്ങൾ ലൈൻ നമ്മുടെ മക്കൾ മറ്റ് ബന്ധുക്കളും വന്നേക്കാം ഓർക്കുക.

ഏർപ്പാട് വിവാഹം വാദഗതികൾ
വായിക്കുക 9 സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ മനുഷ്യൻ നിന്ന് ഏർപ്പാട് വിവാഹം നേരെ ഇതിഹാസം വാദങ്ങൾ!

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം പ്രയോജനങ്ങൾ: വിദഗ്ദ്ധൻ അഭിപ്രായങ്ങളെ

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം പ്രയോജനങ്ങൾഇവിടെ മനോഹരമായി ഏർപ്പാട് വിവാഹം പ്രയോജനങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ട് ആ വിദഗ്ധർ നിന്നും ചില ഉദ്ധരണികൾ ഉണ്ട്.

15. ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം, സ്നേഹം വിവാഹം ശേഷം വരുന്ന

നമ്മുടെ മത്രിഅര്ഛ്സ് ഇന്നത്തെ പടിഞ്ഞാറൻ സ്ത്രീകൾ മേൽ ഒരു രസകരമായ നേട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. മത്രിഅര്ഛ്സ് സ്നേഹത്തോടെ തങ്ങളുടെ വിവാഹം തുടങ്ങിയത്. പകരം, അവർ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അവർ ജീവിതകാലം തങ്ങളുടെ വിവാഹം നിലനിർത്താൻ എന്ന് ഒരു സ്നേഹം വളരാൻ ആത്മാർഥമായ ഉറച്ച വിവാഹം പ്രവേശിച്ചു. മൈക്കൽ ബെൻ ജെഹബെ.

16. എല്ലാത്തിനുമുപരി, എല്ലാ വിവാഹങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു

ജനം ഞങ്ങൾ വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളിയായി അവസാനം കൊണ്ട് ഓട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ സമാനമായ ഒരാളായി അവസാനിക്കും, മതം, ക്ലാസ്, പ്രായവും, അവർ നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വന്നേനെ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ആ വ്യത്യസ്തമായ വരണമെന്നില്ല എന്നാണ്. മൈക്കൽ ജെ. റോസൻഫെൽഡ്.

17. ഒരു ഏർപ്പാട് വിവാഹം ആസൂത്രണം പ്രണയകാലം ആണ്

ആശയം നാം അവസരം നമ്മുടെ സ്നേഹം ജീവിതം വിട്ടു പാടില്ല ആണ്. ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി, നമ്മുടെ തൊഴിലും, നമ്മുടെ സാമ്പത്തികം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം ജീവിതം ആസൂത്രണം എന്നു ആശയം അസുഖകരമായ ആയിരിക്കുമ്പോൾ. ഞാൻ ഏർപ്പാട് വിവാഹങ്ങൾ വാദിയ്ക്കുകയോ പക്ഷെ ഒരു അവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കഴിയും കരുതുന്നു. ഡോ റോബർട്ട് എപ്സ്തെഇന്.

ഏർപ്പാട് വിവാഹം ഈ ആകർഷണീയമായ കുറിപ്പുകൾ വായിക്കുക

വിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് ഏർപ്പാട് വിവാഹ നുറുങ്ങുകൾ – ഒരു റൌണ്ട്-അപ്

ഡേറ്റിങ്ങ് വിദഗ്ധർ നിന്നും ഏർപ്പാട് വിവാഹ ആദ്യ യോഗം നുറുങ്ങുകൾ

നിങ്ങളുടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹ ആദ്യ യോഗത്തിൽത്തന്നെ ചോദിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ


നിങ്ങളുടെ തണുത്ത സൃഷ്ടിക്കുക, നിങ്ങളുടെ നിറുത്തുന്നു കണ്ടെത്താൻ വിവാഹം ഇഷ്ടാനുസൃത സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആരംഭിക്കുന്നതിന്.

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ്

ചിരിക്കുന്ന മുഖം ചിരിക്കുന്ന മുഖം