വിവാഹ പ്രൊപ്പോസല് വേണ്ടി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക – പൂർത്തിയാക്കുക ഗൈഡ് & സൗജന്യമായി ഫലകങ്ങൾ

0

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികഎന്തുകൊണ്ട് വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു പ്രധാനമായതിനാൽ?

വിവാഹത്തിനു നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ജോലി പുനരാരംഭിക്കുക പോലെ പ്രധാനമാണ്. അതു മൂന്നു ഗുരുതരമായ വേഷങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ:

1. ഒരു വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക നീ ആർ ഒരു വരനും മത്സരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം ആശയവിനിമയം.

2. ഒരു നല്ല ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതികരണം ലഭിക്കും.

3. ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു മതം പോലുള്ള അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല ആളുകളെ യോഗങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ സമയവും പരിശ്രമവും ലാഭിക്കുകയും, ജാതി അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പദവി.

ഒരു സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആദ്യം ധാരണ എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൻറെ എല്ലാ നടത്തത്തിൽ ഒരു നേട്ടം നൽകുന്നു.

നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോറിൽ നടക്കുന്നു ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ചെയ്യുമ്പോൾ ദിശകൾ ഒരു പരദേശി സമീപിക്കാം, ജനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഭാരതിയനായി വ്യക്തിയോ ഒരു രണ്ടാം ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ. നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയാൽ, നിങ്ങൾ ബഹുമാനത്തോടെ പരിഗണിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ലഭിക്കും. സത്യത്തിൽ, ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആദ്യ ധാരണ ന്യായീകരിക്കാൻ നെഗറ്റീവ് വസ്തുതകൾ ലംഘിക്കുന്നവനാണെന്ന്.

വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വളരെ പ്രധാനമാണ് വരുന്നത്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, നിങ്ങൾ ഒരാളെ വിവാഹം കണ്ടെത്താൻ തിരയുന്ന നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല ആദ്യ ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

വാസ്തവത്തിൽ, എല്ലാവര്ക്കും വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ശ്രദ്ധിയ്ക്കുന്ന. അവരിൽ ഏറ്റവും ഒരു ജോലി പുനരാരംഭിക്കുക പോലെ നോക്കി ഏതെങ്കിലും വികാര തീരെ. അവർ ഏകദേശം ചില നിർജീവ കാര്യം വെയർഹൗസ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ദൃശ്യമാകാൻ!

എന്തുകൊണ്ട് പരമാവധി ആളുകൾ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ശ്രദ്ധ ഇല്ല?

വ്യമാതാപിതാക്കൾ നശിക്കുകയും ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇ ആൺകുട്ടിയെയോ പെൺകുട്ടി വിവാഹിതനായി വിവാഹിതനായി താൽപര്യം വന്നേക്കാം. മാതാപിതാക്കൾ ഒരു സൃഷ്ടിക്കാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ആകർഷകമായ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനും പ്രതീക്ഷകൾ കണക്കുകളൊന്നും.

മിക്ക ആളുകളും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വിവാഹം അവരുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാർ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആശയവിനിമയം പ്രശംസിക്കുന്നു (ഒരുപക്ഷേ ഒരു കൊളോണിയൽ ലെഗസി) ഇംഗ്ലീഷിലും സംസാരിക്കുന്ന / എഴുത്തു വച്ചുപുലർത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പദവി ഒരു അടയാളം കാണുന്നത്. എങ്കിലും, ഞങ്ങളിൽ എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പദവിയുണ്ട്. മേൽ കമാൻഡ് അഭാവം ഭാഷ അവരുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വഴി ശരിയായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ചില ആളുകളുടെ കഴിവ് സമരപന്തലിലേക്കെത്തി.

ഞങ്ങളിൽ ചിലർ സാമൂഹിക നില മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ സമ്പത്തും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ നേടുന്നതിന് അവസരമായി വിവാഹം കാണാൻ. അതുകൊണ്ട്, വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഊന്നൽ കൂടുതലും സുപ്രധാന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രതീക്ഷകളെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിംഗ് ആണ്.

പിന്നെ എങ്ങനെ വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതണം?

ഹിന്ദു എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്
അവസാന ഡിസൈൻ വരെ സ്കെച്ച് – ഹിന്ദു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഇവിടെ 7 നിങ്ങൾ വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതാൻ പിന്തുടരണം പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ.

1. നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു ഭാഷയിൽ എഴുതുക ചെയ്തത്: ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കും ഒരു ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന അനുയോജ്യമായ ഒരു ഭാഷ വേറൊന്നുമല്ല. നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിൽ എഴുതാൻ ഓകെ. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഭാഷ കാലം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വായിച്ച് വ്യക്തി ഭാഷ അറിയാം പോലെ ആശയവിനിമയം ഒരു മാധ്യമമാണ്.

2. എല്ലാ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക: മിനിമം വിവരങ്ങൾ ജനം വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക കാണുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തുക. താഴെ ലിസ്റ്റ് കാണുക.

പേര്, പ്രായം, ജനിച്ച ദിവസം, പൊക്കം, ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥലം, മതം / ജാതി, പഠനം, തൊഴില്, ഫുഡ് മുൻഗണന, പേരുകൾ & മാതാപിതാക്കളുടെ തൊഴിലുകളിൽ, സഹോദരങ്ങളുടെ എണ്ണം നില, കുടുംബ തരം (ന്യൂക്ലിയർ / ജോയിന്റ്), കുടുംബ സ്ഥിതി (ലോവർ-ക്ലാസ് / മിഡിൽ-ക്ലാസ് / അപ്പർ-ക്ലാസ്), ജാതകം വിവരങ്ങൾ (പ്രസക്തമായ എങ്കിൽ), വരനും മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷകൾ, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ.

3. ഒരു ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക: നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു വാക്ക് പ്രമാണം ഉപയോഗിക്കാം. ഫോർമാറ്റ് ലളിതമായ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അത് സങ്കീർണ്ണമായ കഴിയും. തീർച്ചയായും ഒരു ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പ് സന്ദേശം വഴി വിവരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ. നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായി സ്വയം വിലകുറച്ച് ചെയ്യും.

4. വിവരണാത്മക വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുക: നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം വിവരിക്കാൻ വിവരണാത്മക വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക, ജീവിതശൈലി, താൽപ്പര്യങ്ങളെയും. സമാനമായി, അവരുടെ വ്യക്തിത്വവും താൽപര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി പങ്കാളിയിൽ കാണാൻ പ്രതീക്ഷ എഴുതാൻ. വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വേണ്ടി വിവരണാത്മക വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ.

5. നിങ്ങളുടെ സ്പെല്ലിംഗും വ്യാകരണവും പരിശോധിക്കുക: ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന എങ്കിൽ, സ്പെല്ലിംഗ് വ്യാകരണവും പരിശോധിക്കാൻ ഗ്രംമര്ല്യ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഗണിക്കുക. മറ്റ് ഭാഷകളിൽ എഴുതുന്ന എങ്കിൽ, വെറും തിരയുക “<നിങ്ങളുടെ ഭാഷ> സ്പെല്ലിംഗും വ്യാകരണവും പരിശോധിക്കുക” Google ൽ നിങ്ങൾ എഴുതി സഹായിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.

6. ഒരു പുറമൂടിയും കുറിപ്പ് എഴുതുക: നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അയയ്ക്കുമ്പോൾ, ഒരു പുറമൂടിയും കുറിപ്പ് എഴുതുക. പുറമൂടിയും കുറിപ്പ് നിങ്ങൾ ആപ്പ് വഴി നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അയയ്ക്കുന്നത് പോലും ഉപയോഗിക്കാവൂ. നിങ്ങൾ ചില സാമ്പിളുകൾ കാണാൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

7. നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടുത്തുക: സാധ്യമെങ്കിൽ, സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ഉൾച്ചേർക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ, ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ അറ്റാച്ചുചെയ്യാൻ. നിങ്ങളുടെ മുഖം പൂർണ്ണമായും ദൃശ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക നിങ്ങൾ സൺഗ്ലാസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ധരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും 17 നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ നുറുങ്ങുകൾ പ്രൊഫൈൽ ഇവിടെ ഫോട്ടോ.ബിന്ദു രേഖ

നിങ്ങളുടെ ആകർഷകമായ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻ എങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ പരിശോധിക്കുക 3 ഘട്ടങ്ങൾ!

വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വേണ്ടി പ്രൊഫൈൽ വിവരണം സാമ്പിളുകൾ

നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യങ്ങൾ അവരുടെ കുട്ടികളെ സഹോദരങ്ങളും പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് കുറിച്ച് യാതൊരു ആശയം പാടില്ല മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളും എഴുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു കടലിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല?

ശെരി ആണെങ്കിൽ, വെറും നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായി ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക:

1. നിങ്ങളുടെ മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈൽ വിവരണം കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ചുരുക്കത്തില് ശൈലിയും അതിനെ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ വേറിട്ടു വേണം, നിങ്ങളുടെ മുഖചിത്രം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വായിച്ച് വ്യക്തിപരമായി ജിജ്ഞാസ സൃഷ്ടിക്കുക. ഈ നല്ല പ്രതികരണങ്ങൾ നേടുകയും ഒരു മികച്ച മാർഗമാണ്. വെറും ഒരു ഡസനോളം പ്രതികരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചല്ല്ബച്ക്സ് കണ്ടെത്താൻ അടുത്ത രാവിലെ നടന്നു ഭാവനയിൽ?

2. ശരിയായ വ്യക്തിയെ വന്നേക്കാം വേഗത്തിൽ കണക്കാക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വിവരണം വായിച്ച് ആളുകൾ ഒരു സാധ്യതയുള്ള മത്സരം കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ. നിങ്ങൾ അനാവശ്യ ചാറ്റുകൾ ധാരാളം സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെ നന്ദി, സംഭാഷണങ്ങൾ, വിവാഹം മുമ്പും ആദ്യ മീറ്റിംഗുകൾ!

ഞങ്ങൾ താഴെ വിവരണങ്ങളിലൊന്ന് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയ ശ്രദ്ധിക്കുക. മുമ്പത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പറയുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ്.

വിവാഹം ആവശ്യത്തിനായി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികനർമ്മബോധവും കൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ

ആദ്യം ഹൈദരാബാദ്, ഓവർ ഞാൻ ചെന്നൈ ൽ താമസിക്കുന്നവർ ചെയ്തു 10 വർഷം. ഞാൻ 6 അടി ഉയരമുള്ള കുറവ് പണിതു. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്നെ ഒരു ക്ഷമ ഉണ്ടാക്കി എന്റെ ചർച്ചകളിലൂടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി എന്റെ ഫിറ്റ്നസ് എനിക്കായ് ജോലി പാർകിസൺസ് ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് നിലനിർത്തുന്നതിൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു! എന്റെ ജോലി ഞാൻ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രകൃതി തോതനുസരിച്ച് പുതിയ കഴിവുകൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്റെ വിരലും എന്നെ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നർമ്മം മതിക്കുന്നു, സ്വയം ചിരിക്കും കഴിയാത്തതിൽ, ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയുന്നത്, പൊതുവേ സംസ്കാരം, സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ആരോഗ്യകരമായ താമസിക്കുന്ന, ബോക്സ് നിന്നു ചിന്തിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം.

എന്തുകൊണ്ട് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു വിജയി പ്രൊഫൈൽ ആണ്?

ഈ പ്രൊഫൈൽ വിവരണം പ്രൊഫൈലിൽ ഒരു വാദം ഒരു വലിയ വാലിഡേഷൻ നൽകുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക. പകരം വെറും "ഞാൻ ഫലിതം ആകുന്നു" എന്നു അവിടെ വിടുന്നതിന് എന്ന, പ്രൊഫൈലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ നർമ്മബോധം ഒരു ഘടകം അവിടെ ഈ പ്രൊഫൈൽ വായിച്ച് ആരെയും പുഞ്ചിരി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ സമയം തന്നെ, പ്രൊഫൈൽ വിവരണം നിസാരമായ അല്ല പോലുള്ള പഠിക്കാനും ക്ഷമയോടെ സന്നദ്ധത വലിയ ഗുണങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ വിവാഹം ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അവഗണിച്ചുകളയുമെന്നു (സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക മറ്റു വശങ്ങൾ ബോർജ പുറമേ ആകർഷകമാണ്)?

വിവാഹം ഫോർമാറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ലോകം ആരാണ്

ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു സ്വയം ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യനെ ഞാൻ. ഞാൻ 5 കാലും 10 ഉയരം ഇഞ്ച് വളരെ സ്ലിം. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ എന്റെ പ്രവൃത്തി സമ്മർദ്ദം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ യോഗ ആശ്രയിക്കുന്ന. ഞാൻ എന്റെ ഉപഭോക്താക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഒരു ചിത്രകാരന്റെ കലാശിക്കും. ഞാൻ എന്റെ യാത്രക്കിടയിൽ ന് വസന്തകാലത്തെ ആ സഫലമായതിന്റെ സ്നേഹിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ മീറ്റിംഗ്. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ധാരാളം എന്നു വിശ്വസിക്കുകയും കൗതുകം ഒരു ആഴത്തിലുള്ള പ്രതീതി. വായന ഞാൻ സമയം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ വേട്ടയാടുന്ന മറ്റൊരു വികാരമാണ്. രാഷ്ട്രീയം നിലനിർത്തുന്നത്, സമ്പദ്, സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ സംസ്കാരവും എന്നെ ചാർജ്ജുചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക.

എന്തുകൊണ്ട് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു വിജയി പ്രൊഫൈൽ ആണ്?

ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഒരു നേരേചൊവ്വേ വിവരണം ജാസ്മിക്കുട്ടി മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വം വിവരിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി-ജീവിതം ബാലൻസ് യാത്ര എന്ന പോരായ്മ വിദഗ്ദ്ധമായി അപ് മൂടിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, പകരം വെറും ബ്രൊഅദ്മിംദെദ് ആധുനിക എന്നു നോട്ടീസ്, പ്രൊഫൈൽ ഉടമ ചിന്തയുടെ അവനെ ആധുനിക ചെയ്യുന്നു എന്തു വിശദീകരിക്കുന്നു. വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക പ്രൊഫൈൽ വിവരണത്തിന്റെ ഈ തരം പതിവ് യാത്ര ശ്രദ്ധിക്കുമോ ആർ ഒരുപക്ഷേ ന്യായമാണ് ഉണ്ട് കരിയറിലെ അധിഷ്ഠിത സ്ത്രീകളെ ആകർഷിക്കാൻ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഒരു യുവക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സുകാരൻ പൂർത്തിയായി ദാമ്പത്യം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

ഒരു ബിസിനസുകാരൻ കല്യാണം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികനാം ഒരു സൃഷ്ടിച്ചു സാമ്പിൾ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വ്യക്തിപരമായ വെല്ലുവിളികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു യുവ വ്യവസായി വേണ്ടി. ഈ സാമ്പിൾ പ്രൊഫൈൽ "കോസ്മോപൊളിറ്റൻ" വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നു അവൻ ജ്യോതിഷം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പോലെ / കുംദ്ലി / അത് അവര്ക്കു. അവൻ സ്വയം ഒരു ആഴത്തിലുള്ള വിവരണം നൽകുന്നു, അവന്റെ കുടുംബം, തൻറെ ഭാവിമണവാട്ടിയുടെ അവന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ.

വിവാഹ വേണ്ടി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികമത ആണ് ഒരു കലാകാരൻ

എന്താണ് എന്റെ സർഗാത്മക ഊർജ്ജങ്ങളും vent ഒരു ഹോബി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഒരു മുഴുവൻ സമയ ജോലി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സിനിമ ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്ററുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ്. ഞാൻ ഉയരമുള്ള ആളാണ്, ഇരുണ്ട, ഒപ്പം, ന്റെ പറയട്ടെ, ചബ്ബി (ഒരു നല്ല വഴി). ഞാൻ ബോക്സ് ചിന്തകനും പുറത്തുള്ള ഞാൻ ഈ കഴിവ് ആർട്ട് വഴി എന്റെ ചിന്തകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ സ്വപ്നം എന്നെ സഹായിക്കുന്നു. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ എന്നോടു ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്കായി ഒരു വർണ്ണാഭമായ സ്വഭാവവും സ്നേഹം ആകുന്നു പറയുന്നു. പെർസെപ്ഷൻ വിരുദ്ധമായി, ഞാൻ ഒരു ഭക്തിയുള്ള ഹിന്ദു ആർ കലാകാരനാണ്! ഞാൻ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കണ്ട സമ്പന്നമായ കലാപരമായ ഇമേജറി പ്രതിമകളും സ്നേഹിച്ചു എന്റെ ആത്മീയവും കലാപരവുമായ ആഗ്രഹം തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ തവണയെങ്കിലും ഒരു വർഷം ഇന്ത്യ മത സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കുക.

എന്തുകൊണ്ട് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക പ്രൊഫൈൽ വിവരണം ഒരു വിജയി?

ഈ പ്രൊഫൈൽ വിവരണം വായിക്കുമ്പോൾ, വ്യക്തിപരമായ കൃത്യമായി തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വായിക്കുന്നത് അറിയുന്നു. കലാപരമോ ഒരേ സമയം മതം ശക്തമായ വിശ്വാസം രെപൊസിന്ഗ് ഒരാൾക്ക്. അങ്ങനെ ഈ വായിച്ച് സ്ത്രീ പരമ്പരാഗത എങ്കിൽ, മത സാധാരണയായി ഒരു 'നല്ല പെൺകുട്ടി "അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രകാരം, അവൾ ഈ പ്രൊഫൈൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആരാണെന്നോ കണ്ടെത്തിയേക്കാം. എഞ്ചിനീയർമാരും ഡോക്ടർമാർ പൊതു മുൻഗണന മാത്രമായി പ്രശ്നം.

വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സാമ്പിൾ പ്രതീക്ഷകൾ

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വേണ്ടി വിവരണാത്മക പങ്കാളി പ്രതീക്ഷകൾ മൂന്നു ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

പോലുള്ള മതം / ജാതി അടിസ്ഥാന പ്രതീക്ഷകൾ പുറമെ താഴെ വിവരണാത്മക പങ്കാളി മുൻഗണന സാമ്പിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, പ്രൊഫഷണൽ / വിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തലം, ജാതക പൊരുത്തം, ഭക്ഷണ, കുറച്ച് പേര് സാമ്പത്തിക നില. ഞങ്ങൾ താഴെ മാതൃകാ വിവരണങ്ങളിലൊന്ന് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്തു.

വിവാഹം പ്രൊഫൈലിന് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികത്രോൺസിനോടുള്ള ഫാൻ ഒരു ഗെയിം തിരയുകയാണ്

ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ വ്യക്തി ആളുകളുമായി ഇടപെടുന്ന സുഖപ്രദമായ ആയിരിക്കണം. അവൻ തന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ചുരുട്ടിക്കളയുന്ന ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗാർഹിക ജോലി ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കും വേണം. ഞാൻ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ പോലെ പൂച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ നായ്ക്കൾ ഒരു വലിയ ഫാൻ അല്ല. ഞാൻ അവൻ താൽപ്പര്യങ്ങൾ എന്നു ഇഷ്ടങ്ങളും താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ജീവിതം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക് വേണം ഒരാളെ വിവാഹം തിരയുകയാണ്. ഒരു GOT ൽ ഫാൻ എങ്കിൽ, അത് ഒരു അധിക ബോണസ് തുടർന്ന്!

വിവാഹം ഉദാഹരണത്തിന് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികഅലങ്കാരം ഇല്ല

ഞാൻ ഒരു പുരോഗമന കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്, ഞങ്ങൾ യാഥാസ്ഥിതിക മതപരവുമായ അല്ല. ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യം സംസ്കാരവും സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിലും മറ്റു സംസ്കാരങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങളേയുംകുറിച്ച് തുറന്ന കഴിയും ഒരാൾ ഒരു നല്ല മത്സരം ആയിരിക്കും. ജാതക പൊരുത്തം നമ്മുടെ അവസാനം ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഒരു ലളിതമായ വിവാഹ എല്ലാ ആഡംബരത്തോടെ അഭാവമുണ്ട് അലങ്കാരം തുറന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ.

വിവാഹ വേണ്ടി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികഅപസ്വരരഹിതവുമാണ് ജീവനുള്ള

അവൾ വിദ്യാഭ്യാസം രജപുത് ഒരു കോളേജ് ആയിരിക്കണം, സ്വതന്ത്ര, കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആണ് ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വം കൈവശമുള്ള സ്മാർട്ട് സ്ത്രീ. ഞാൻ അവളുടെ സ്വന്തം ദിവസം വെല്ലുവിളികൾ വരെ ദിവസം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും ഒരാൾ തിരയുകയാണ്. അവൾ നന്നായി പക്വത ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ വൃത്തി അഭിനന്ദിക്കുന്നു വേണം. കാര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നത് സംഘടിപ്പിച്ച അപസ്വരരഹിതവുമാണ് എനിക്കു വളരെ പ്രധാനമാണ്.

കുറിപ്പ്: സാമ്പിൾ മാട്രിമോണിയൽ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വേണ്ടി ഉള്ളടക്കം വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനായി ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ അതിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഇമെയിലും ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക നോട്ട് സാമ്പിളുകൾ മൂടി

ഇമെയിലും ആപ്പ് വിവാഹത്തിനു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക നോട്ട് മൂടി

നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് വഴി വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക കൈമാറുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഒരു ഹ്രസ്വ പുറമൂടിയും കുറിപ്പ് എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക. ഇവിടെ കുറച്ച് സാമ്പിളുകൾ ആകുന്നു:

ഇമെയിൽ ഫോർമാറ്റ്: പാരന്റ് മറ്റൊരു രക്ഷിതാവെന്ന ഒരു വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർവേഡ്

പ്രിയ സാർ / മാഡം

ഞാൻ എന്റെ മകൻ / മകൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർവേഡ് ഞാൻ, <മകൻ / മകളുടെ പേര്>. അവൻ / അവൾ ഒരു ആണ് <തൊഴില് (ഉദാഹരണം: സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയർ, ബാങ്ക് മാനേജർ)> ചെയ്തത് <തൊഴിൽ പേര്> പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിന്നു അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് <സ്ഥാനത്തിന്റെ പേര്>. നിങ്ങൾ ദയവായി എന്റെ മകളുടെ / മകന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അവലോകനം ഒരു ഫോട്ടോ സഹിതം നിങ്ങളുടെ മകന്റെ / മകളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു പകർപ്പ് കൈമാറാൻ കഴിയും എങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും.

ബഹുമാനപൂർവ്വം
<മാതാപിതാക്കളുടെ പേര്>

ഇമെയിൽ ഫോർമാറ്റ്: പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് നേരിട്ട് ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അയയ്ക്കുന്നു

പ്രിയ സാർ

ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകളോടു പത്രം മാട്രിമോണിയൽ പരസ്യം പ്രതികരിക്കുന്ന ഞാൻ. എന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അവലോകനം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കടക്കുന്നതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി എന്നെ അറിയിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ പരസ്യത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ച പോലെ, ഞാൻ അതുപോലെ എന്റെ ഫോട്ടോ, ജാതകം നടക്കില്ലെന്നും ഞാൻ.

വിശ്വസ്തതയോടെ നിങ്ങളുടെ
<പേര്>

ആപ്പ് സന്ദേശം സാമ്പിളുകൾ

1. പ്രിയ സാർ / മാഡം, ഇതാ എന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആണ്. അവലോകനം തുടർന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി എന്നെ അറിയിക്കൂ.

2. ഇവിടെ എന്റെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക പകർപ്പാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മകൻ / മകൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക പങ്കിടാൻ ദയവായി. ഒരു പരസ്പര പലിശ സ്ഥാപിച്ച ഒരിക്കൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കിടാൻ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുകയില്ല.

3. പ്രിയ സാർ / മാഡം, എന്റെ മകൻ / മകൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർവേഡ്. അവലോകനം എന്നെ കൂടുതൽ കടക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിന് അറിയിക്കുക.ബിന്ദു രേഖ

മത്രിമൊംയ് സൈറ്റുകളിൽ എക്സ്പ്രസ് പലിശ
ഈ ലേഖനം വായിക്കുക n എങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്നതിൽ മത്രിമൊംയ് സൈറ്റുകൾ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ!

വിവാഹ വേണ്ടി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക – ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഇവിടെ മത പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഈ ഫലകങ്ങൾ ഉണ്ട് ജോടി ലോജിക്ക് സംബന്ധിച്ച ലഭ്യമാണ് ഒരു ഫീസ് പിഡിഎഫ് ഫയലുകൾ ആയി ഡൗൺലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം.

ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകൾ ഭിന്നമായി സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം ഊന്നൽ ആണ്. ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു കൈ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫലകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കലാകാരന്മാർ കൂലിക്കു പിന്നീട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകൾ അവരെ പരിവർത്തനം.

അവന്റെ ഒരു ഓരോ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന തിരഞ്ഞെടുത്ത് പോയി. ഓരോ ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ, ചിഹ്നം, കളർ മതം ബന്ധപ്പെട്ട മത സാമൂഹിക കസ്റ്റംസ് ഒരു പ്രതിനിധി ആണ്. ഈ കൂടുതൽ വായിക്കാനാകും സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഇവിടെ ഫോർമാറ്റുകൾ.

കുംദ്ലി വിവാഹം വേണ്ടി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

വിവാഹം ഹിന്ദു ബാലന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികഈ ഒരു ഹിന്ദു കുട്ടി കല്യാണം ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആണ്. ഈ ബയോ ഫോർമാറ്റ് ഒരു കുംദ്ലി / ജാതകം വരുന്നു. ഗണേഷ് ആൻഡ് വേദ ചിഹ്നങ്ങൾ കേസ് / കമ്മ്യൂണിറ്റി / പ്രദേശങ്ങളിൽ ആബാലവൃദ്ധം ഹൈന്ദവർ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നു.

കുടുംബ വിവരങ്ങൾ കൊണ്ട് വിവാഹത്തിനു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയും കല്യാണം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികഈ ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആണ്. പുറമേ കുംദ്ലി, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക കുടുംബം വിശദാംശങ്ങളും പങ്കിടുന്നതിന് പ്രതിഷ്ഠ രണ്ടാം പേജ് ഉണ്ട്. ചില ആളുകൾ അടിയന്തര കുടുംബാംഗങ്ങൾ സഹിതം എല്ലാ പിതൃസഹോദരിമാരുടെ ആൻഡ് വീടുകളിൽ പേരുകളും സ്വീകരിച്ചവരായിരുന്നു ചേർക്കുക അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വിവരണാത്മക വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാൻ പാടില്ല പകരം.

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക – മുസ്ലിം ബോയ്

ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള മുസ്ലിം വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികഇതൊരു 2-പേജ് ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു മുസ്ലീം യുവാവിനെ ഒരു വിശദമായ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഡിസൈൻ ഇസ്ടന്ബ്യൂല് ബ്ലൂ ദേവാലയത്തിൽ സാധാരണ റമദാൻ മാസത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ട വിളക്കുകളുടെ പ്രചോദനം.

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക – മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി

ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി കല്യാണം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികഇത് ഒരു കല്യാണം ഒരു പേജ് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആണ് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി. സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഡിസൈൻ ഒരു മീനാറുകളും നിഴൽ ഉപയോഗം ചന്ദ്രനും സാധാരണയായി മതം ബന്ധപ്പെട്ട പച്ച നിറം പുലർത്തിയിരുന്ന ഉപയോഗിച്ച ഉൾപ്പെടുന്നു.

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക – സിഖ്

ഒരു സിഖ് കുട്ടിയെ കല്യാണം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികവിവാഹം സിഖ് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് പഞ്ചാബ് കടുക് നിലങ്ങളും പ്രചോദനം. മയിൽ തൂവൽ ആൻഡ് പയറ്റുക ചിഹ്നം സിഖ് മത പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫലകം സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു.

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക – സിന്ധി

വിവാഹത്തിനായി സിന്ധി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികസിന്ധി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക പാകിസ്താനിലെ സിന്ധ് പ്രശസ്തമായ അജ്രക് പ്രിന്റുകൾ മുഖേന വിവാഹം ബോധനം. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു കീ പാരമ്പര്യം സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അനിര്വചനീയമായ ഒരു മത ഇല്ല.

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക – ജൈന

വിവാഹത്തിനായി ജൈന സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികദി ജൈന വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ജൈന ബന്ധപ്പെട്ട മത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു 1-പേജ് ഫോർമാറ്റിൽ രൂപകൽപ്പന. കൂടുതൽ വിശദമായ ജൈന വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇവിടെ.

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക – ക്രിസ്ത്യൻ

ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികദി ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് തടുത്തു കല്യാണവീട്ടിലെ ഗൗൺ ആൻഡ് ടക്സീഡോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ആണ്. വിശുദ്ധ ക്രോസ് പുറമേ, നിങ്ങൾ കല്യാണം ഗൗൺ ഔട്ട്ലൈൻ കാണാൻ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ചെയ്തത് പരിശോധിച്ചു വേണം.

വേഡ് രേഖ ഫോർമാറ്റുകളിൽ വിവാഹത്തിനു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക – സൗജന്യ ഡൗൺലോഡുകൾ

നിങ്ങൾ വാക്ക് ഒരു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ടെംപ്ലേറ്റ് തിരയുന്ന എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ ഫലകങ്ങൾ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. അവർ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന. വെറും വാക്ക് ഫയൽ ഡൌൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഇമേജ് ക്ലിക്ക്.

അത് അവര്ക്കു വിശദാംശങ്ങൾ വചനം ഫോർമാറ്റ് (ഹിന്ദു)

വചനം ഫോർമാറ്റിൽ ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക
വാക്ക് ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക്.

വാക്ക് ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികഇന്ത്യൻ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വേഡ്

കുറിപ്പ്: സാമ്പിൾ പ്രൊഫൈലുകൾ വേണ്ടി ഉള്ളടക്കം വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനായി ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ അതിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല.

വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഞങ്ങളുടെ ഇപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക

നാം സൃഷ്ടിച്ചു ആഴത്തിലുള്ള ഗൈഡുകൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വിവിധ വശങ്ങൾ വഴി നിങ്ങൾ നടന്നു. ഞങ്ങളുടെ-ബുക്കുകളുടെ ഉണ്ട് 7 അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു വരനും മത്സരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം പ്രതീക്ഷകളെയും അവതരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകൾ നിറഞ്ഞതുമാണ്.

ഞങ്ങളുടെ-ബുക്കുകളുടെ വായിക്കുക

 

ബിന്ദു രേഖവിവാഹം കൂടുതൽ സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്?

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്
ആക്സസ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് 9 വിവാഹം സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്.

ബിന്ദു രേഖനിങ്ങൾ ഒരു മനോഹരമായ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അർഹിക്കുന്ന. എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ താഴെ ക്ലിക്ക്!എന്തുകൊണ്ട് വിവാഹം ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആവശ്യമാണ്

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ്

ചിരിക്കുന്ന മുഖം ചിരിക്കുന്ന മുഖം