വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് (15 ഫലകങ്ങൾ + 7 സാമ്പിളുകൾ)

0

വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് സാമ്പിളുകൾ

വിവാഹം ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് എന്താണ്?

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഒരു ഏർപ്പാട് വിവാഹം വഴി വിവാഹം താൽപര്യം ആരാണ് പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ഒരു ചെറു പ്രൊഫൈൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സംക്ഷിപ്തമായ പ്രമാണമാണ്. ഈ പ്രമാണം പോലുള്ള സുപ്രധാന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ (ഉയരം / ശരീരം തരം / ത്വക്ക്), മതം / അല്ലെങ്കിൽ ജാതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ, പ്രൊഫഷണൽ പശ്ചാത്തലം, കുടുംബ പശ്ചാത്തലം, പങ്കാളി പ്രതീക്ഷകൾ ഒരു സംഗ്രഹം സഹിതം സമ്പർക്ക വിശദാംശങ്ങൾ.

ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു ഡൌൺലോഡ് വിവാഹം ഫലകങ്ങൾ വേണ്ടി അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് വരിവരിയായി ചെയ്തു.

വിവാഹം ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകൾ ഏഴ് ഒരു JPG ഫോർമാറ്റിൽ സാമ്പിളുകൾ ഞങ്ങൾ വചനത്തിൽ അഞ്ചു സ്വതന്ത്ര പുതിയ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ (.ഡോക്) ഫോർമാറ്റ്.

സാമ്പിൾ ഫോർമാറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചു ഒപ്പം പ്രതീക്ഷകൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും അനുയോജ്യമായ ഉള്ളടക്കം വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ റഫറൻസ് ഈ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ.

ഞങ്ങളിൽ ചിലർ ഒരു അതുല്യമായ സ്വകാര്യ സാഹചര്യം ഉണ്ടായേക്കാം വസ്തുത കണക്കിലെടുത്ത്, ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു വിവാഹം പുനരാരംഭിക്കുക ഫോർമാറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തി വൈകലമുള്ള മനുഷ്യൻ പോലെ.

വിവാഹം ഒരു ആകർഷകമായ പുനരാരംഭിക്കുക സൃഷ്ടിക്കാൻ എങ്ങനെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഈ വീഡിയോ പരിശോധിക്കുക 3 ഘട്ടങ്ങൾ!

1. വചനത്തിൽ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഡൗൺലോഡ് (പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച്) – സൗജന്യമായി

വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്
ഈ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫലകം വചനം പതിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക്

2. വചനത്തിൽ ആധുനിക വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഡൗൺലോഡ് (പ്രൊഫൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ) – സൗജന്യമായി

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്
വാക്ക് ഫോർമാറ്റിൽ വിവാഹം ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക്.

3. വചനത്തിൽ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് (സമകാലീന ഡിസൈൻ) – സൗജന്യമായി

നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വചനം ഒരു സമകാലിക സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ബാധകമായ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു.

വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വചനം ഫോർമാറ്റ്
വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഡൗൺലോഡ് – വേഡ്

4. വചനം ഫോർമാറ്റിൽ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക (പരമ്പരാഗത ഹിന്ദു) – സൗജന്യമായി

വിവാഹം ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ഹിന്ദു ബാധകം അത് അവര്ക്കു /കുംദ്ലി വിശദാംശങ്ങൾ. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ടെംപ്ലേറ്റ് യാതൊരു പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്.

വചനം ഫോർമാറ്റിൽ ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക
വാക്ക് ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക്.

5. വചനം ഫോർമാറ്റിൽ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക (ഇല്ല അത് അവര്ക്കു വിശദാംശങ്ങൾ) – സൗജന്യമായി

ഈ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ബാധകമാണ്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് യാതൊരു പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വേഡ്

നിങ്ങൾ വിവാഹം ടെംപ്ലേറ്റ് ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ഒരിക്കൽ, നിങ്ങൾ ലേബലുകളോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് വിഭാഗങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.


വിവാഹത്തിനായി പ്രീമിയം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് – PDF ആയി ഡൗൺലോഡ്

വഴി വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കുക ഇന്ന് മൗലികരചനയായിരുന്നു.

പ്രീമിയം ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫലകങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ഡൗൺലോഡിന് ലഭ്യമാണ്. കൈ-നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ കാണാൻ ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുക, പ്രിവ്യൂ ഒരു ഒറ്റത്തവണ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന്, ഒപ്പം ഡൗൺലോഡ്.

നിങ്ങൾ പോലും വാങ്ങൽ ശേഷം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, തുല്യ അതിശയകരമായ സുരക്ഷിതവുമായതിനാൽ വിവാഹത്തിനുവേണ്ടി സൗജന്യ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആക്സസ് ലഭിക്കും.

1. ജോടി ലോജിക് അടിസ്ഥാന ബയോ ഫലകം

ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു അടിസ്ഥാന - വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

ഡൗൺലോഡ്

2. ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു ക്ലാസിക് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫലകംജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു ക്ലാസിക് വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഡൗൺലോഡ്

3. ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു സമഗ്ര സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫലകംജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു സമഗ്ര വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഡൗൺലോഡ്

4. ജോടി ലോജിക് ഹിന്ദു ജീവചരിത്രം ഫലകംജോടി ലോജിക് ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഡൗൺലോഡ്

5. ജോടി മുസ്ലിം മൗലികരചനയായിരുന്നു ജീവചരിത്രം ഫലകംജോടി മുസ്ലിം വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ലോജിക് ഫലകം

ഡൗൺലോഡ്

6. ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു ജെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫലകംജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു ജെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഡൗൺലോഡ്

7. ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ജീവചരിത്രം ഫലകംജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഡൗൺലോഡ്

8. ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു സിഖ് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫലകംജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു സിഖ് വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഡൗൺലോഡ്

9. ജോടി ലോജിക് സിന്ധി ജീവചരിത്രം ഫലകംജോടി ലോജിക് സിന്ധി ജീവചരിത്രം ഫലകം

ഡൗൺലോഡ്

10. ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു ലളിതം സമഗ്ര സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫലകംജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു എഅഷ്യ് സമഗ്ര സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫലകം

ഡൗൺലോഡ്

കാക്കുക! 2-പേജുകളും ആകർഷണീയമായ ഡിസൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ പ്രീമിയം ഫലകങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരു വലിയ ആദ്യ ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയം ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഡൗൺലോഡ്.

BROWSE ഫലകങ്ങൾ


വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് – എന്നെക്കുറിച്ചു മാതൃകകൾ & പ്രതീക്ഷകൾ

വേണ്ടി വിവരണങ്ങൾ എഴുതി സഹായം വേണമെന്ന് “എന്നെക്കുറിച്ചു” ഒപ്പം “പ്രതീക്ഷകൾ”?

നാം സൃഷ്ടിച്ചു 7 നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനായി പകർത്തി പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യത്യസ്ത ഉദാഹരണങ്ങൾ.

സ്വയം എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളി മുൻഗണനകൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഈ ലേഖനം വായിച്ചു.

1. ഒരു പെൺകുട്ടി മത്രിമൊംയ് വേണ്ടി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

ഒരു പെൺകുട്ടി മത്രിമൊംയ് വേണ്ടി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് – ഒരു പരമ്പരാഗത കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജോലി പെൺകുട്ടി

നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറിച്ചു പ്രതീക്ഷകളെയും വിഭാഗങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകളൊന്നും പകർത്താനും എളുപ്പമാക്കുന്നു ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഇത് മാറ്റം ഉറപ്പാക്കുക.

എന്നെക്കുറിച്ചു

ഞാൻ ഒരു പറ്റീറ്റ് ആകുന്നു, ഒരു സന്തോഷം സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതം കൊണ്ട് വസ്തു. ഞാൻ നിലവിൽ ഒരു സീനിയർ ആയി ബാംഗ്ലൂർ ഐ.ബി.എം. വേണ്ടി ജോലി. ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ്.

ചിത്രകല ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്റെ പെയിന്റിംഗ് ചില ബാംഗ്ലൂർ ഏതാനും ഓഫീസുകൾ മതിലുകൾ അദൊര്നിന്ഗ് കണ്ടെത്തും! ഞാൻ നമുക്ക് ചുറ്റും പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ഒരു ലോകശ്രദ്ധ പ്രകാശിക്കും എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അത് വീട്ടുജോലികളിൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് വരുമ്പോൾ എൻറെ മാതാപിതാക്കൾ ഞാൻ വളരെ ഹാൻഡി ഞാൻ എന്നെ പറയൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഞാൻ അലങ്കരിക്കാനുള്ള എന്റെ വീട്ടിൽ ആസ്വദിക്കാൻ എന്നാൽ ഞാൻ ഉമിനീർ ഒരു സ്തിച്ക്ലെര് ഞാൻ. ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുക സ്നേഹിക്കുകയും പോലെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു വലിയ സർക്കിൾ ഉണ്ട്.

പങ്കാളി പ്രതീക്ഷകൾ

ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ നിന്നു അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉയരവും സുന്ദരനാണ് പ്രൊഫഷണൽ തിരയുകയാണ്. അവൻ ഒരു സംതൃപ്തി ജീവിതം വേണം പോലെ എന്റെ കരിയർ പിന്തുണ കഴിയും.

ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ യാത്ര ഞാൻ എന്റെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ലഭ്യമാകും ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ ആശിക്കുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ ഒരു തെഎതൊതലെര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പുകവലി ഒരു കർശനമായ യാതൊരു-അല്ല എന്നാണ്.

ഞാൻ ജീവിതം ഒരു ആധുനിക ആലോകനം എങ്കില് പോലുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ആദരവ് പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ആവശ്യം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്കും തുറന്ന മനസ്സുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കുറിച്ച് വേണം എങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇത്രയും ഞാൻ.

ഞങ്ങൾ ഇത് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് സ്നേഹിക്കുന്നു?
വിവാഹം ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവഗണിക്കുന്നു രണ്ട് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയിട്ടു – 1. ലേഔട്ട് ഉള്ളടക്കവും സംഘടന മറ്റൊരു ജോലി പുനരാരംഭിക്കുക ഫോർമാറ്റ് പോലെ ആക്കുക ഇല്ല, 2. സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് പ്രമാണത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള അവലോകനത്തിനായി അനുവദിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഫോട്ടോയും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

2. ഒരു മനുഷ്യൻ വിവാഹം സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

ഒരു മനുഷ്യൻ വിവാഹം സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് – കച്ചവടക്കാരന്, മാതാപിതാക്കൾ ഇനി

നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഏകദേശം പക്ഷെ പ്രതീക്ഷകൾ വിഭാഗങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകളൊന്നും പകർത്താനും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സാഹചര്യം അനുയോജ്യമായ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉറപ്പാക്കുക.

എന്നെക്കുറിച്ചു

ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു സ്വയം ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യനെ ഞാൻ. ഞാൻ നിലവിൽ സേഥി കയറ്റുമതി എംഡി ഞാൻ & ഇറക്കുമതി, മുംബൈ.

ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ എന്റെ പ്രവൃത്തി സമ്മർദ്ദം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ യോഗ ആശ്രയിക്കുന്ന. ഞാൻ എന്റെ ഉപഭോക്താക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഒരു ചിത്രകാരന്റെ കലാശിക്കും. ഞാൻ എന്റെ യാത്രക്കിടയിൽ ന് വസന്തകാലത്തെ ആ സഫലമായതിന്റെ സ്നേഹിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ മീറ്റിംഗ്.

ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ധാരാളം എന്നു വിശ്വസിക്കുകയും കൗതുകം ഒരു ആഴത്തിലുള്ള പ്രതീതി. വായന ഞാൻ സമയം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ വേട്ടയാടുന്ന മറ്റൊരു വികാരമാണ്. രാഷ്ട്രീയം നിലനിർത്തുന്നത്, സമ്പദ്, സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ സംസ്കാരവും എന്നെ ചാർജ്ജുചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക.

പങ്കാളി പ്രതീക്ഷകൾ

ഞാൻ കരിയർ ഓറിയന്റഡ് വിവാഹം തിരയുകയാണ്, സാമ്പത്തികമായി സ്വതന്ത്രമാണ് ഹിന്ദു പെൺകുട്ടി, ശക്തമായ-യെല്ലാം, കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളും ഒരു ശക്തമായ ശൃംഖല. ജാതി എനിക്കു പ്രശ്നമല്ല ഒപ്പം

ഞാൻ ഒരു തെഎതൊതലെര് ഒരു നോൺ-പുകവലി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിവാഹം സ്ത്രീകൾ എന്റെ മുൻഗണന സഹായവും ചെയ്യാന്.

എന്റെ ബിസിനസ്സ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പുറത്തുള്ള യാത്ര വർഷം 6-മാസം മേൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ഞാൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിവ് ഒരു കീ വേണം. ഞാൻ മുംബൈയിൽ നിന്നു അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാൻ, ഞാൻ മുംബൈയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുണെ ൽ നിന്ന് ഒരാളെ വിവാഹം മുൻഗണന ചെയ്യും.

ഞാൻ അത് അവര്ക്കു ചേരുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും, ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ജാതകം അയയ്ക്കാൻ കഴിയും.

ഞങ്ങൾ ഇത് വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സാമ്പിൾ സ്നേഹിക്കുന്നു?
ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സാമ്പിൾ ഭയമോ ഉണ്ട് നന്നായി എഴുതിയ പങ്കാളി പ്രതീക്ഷകൾ. കുട്ടി വ്യക്തമായി അവൻ യാത്ര വസ്തുത പുറത്ത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്റെ ഭാവി വധു കരിയറിലെ അധിഷ്ഠിത അവന്റെ അഭാവത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിവ് ഉണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

3 അതിശയകരമായ ഡിസൈനുകൾ എളുപ്പത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകൾ

ആകർഷകമായ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്! ഞങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക, പ്രീമിയം ഫലകങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാനും പിഡിഎഫ് ഫോർമാറ്റിൽ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഡൗൺലോഡ്.

ലളിതം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകൾ
3 പ്രിന്റ് ചെയ്യാനോ ഡൗൺലോഡ് ലഭ്യമാണ് ലളിതം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫലകങ്ങൾ!

3. വികലാംഗനായ മനുഷ്യൻ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സാമ്പിൾ

വികലാംഗനായ മനുഷ്യൻ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സാമ്പിൾ

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് – വികലാംഗ കുട്ടി മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന

വെറും ഈ സാമ്പിൾ നിന്നും പക്ഷെ പങ്കാളി പ്രതീക്ഷകൾ വിഭാഗങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകളോ പകർത്തി വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അത് ഉപയോഗിക്കാൻ.

എന്നെക്കുറിച്ചു

ഞാൻ ഒരു യാഥാസ്ഥിക ഒരു 25-വർഷം വൃദ്ധനും, അമൃത്സർ അറോറ കുടുംബം. ഞാൻ 5-വർഷം മുമ്പ് വാഹനാപകടത്തിൽ എന്റെ കാലുകൾ നഷ്ടമായി. ഞാൻ ചക്രങ്ങൾ എന്റെ പുതിയ ജീവിത ഫിസിക്കൽ പുനരധിവാസം, ക്രമീകരണം തോറും ചെന്നു ഞാൻ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ധാരാളം പോയി!

എന്റെ പകരം ദൗർഭാഗ്യകരമായ അനുഭവം പോലെ ഒരു വെള്ളി വര ഉണ്ട്. ജീവിതത്തിലേക്കു എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തു നിസ്സാരമായി നാം പൂർണ്ണമായും മാറി ഞാൻ വളരെ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ. അത് ഭൂമിയിൽ എന്റെ അവസാന ദിവസം പോലെ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കുകയും പൂർണമായ അളവിൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ.

ഞാൻ സാമ്പത്തികമായി സ്വതന്ത്ര ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വിജയം കോർപ്പറേറ്റ് പരിശീലനം കൺസൾട്ടിങ് ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ. എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും പിന്തുണ എന്റെ തൂൺ ആയിരുന്നു.

പങ്കാളി മുൻഗണന

ഞാൻ സ്വന്തമായി ഒരു സ്വതന്ത്ര ജീവിതം ഉണ്ട് വിദ്യാസമ്പന്നൻ സ്ത്രീ തിരയുകയാണ്. ഞാൻ എന്റെ വീൽചെയറിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വസ്തുത അപ്പുറം കാണാം ഒരാൾ തിരയുന്ന ഞാൻ. പൊക്കം (അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ശാരീരിക വൈകല്യം) തീർച്ചയായും എന്റെ പ്രശ്നമല്ല :).

ഞാൻ ജീവിതം എന്നെ എറിയാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാം കൈകാര്യം പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ സമയത്ത്, ഞാൻ പുറത്താണ് ഒരു കൈ സഹായം നൽകുന്നത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ തിരയുകയാണ്. ഇത് ശാരീരികമായി പലയിടത്തും ജോലി മുൻപ് എക്സ്പോഷർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിത പ്രിഫർ ചെയ്ത ഒരാളെ വിവാഹം വലിയ തന്നെ.

നർമ്മബോധം ഒരു വലിയ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആരോ, പരിചയസമ്പന്നരായ ദുരിതവും ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ ഇവരോടു ഒരുപക്ഷേ മെച്ചപ്പെട്ട കാഴ്ച എന്റെ പോയിന്റ് അഭിനന്ദിക്കുന്നു കഴിയും.

ഞങ്ങൾ ഇത് വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സ്നേഹിക്കുന്നു?
വികലാംഗ ഏർപ്പാട് വിവാഹം ഇരട്ട വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന. ഒന്നാമതായി, അവരുടെ ആത്മാഭിമാനം ഇതിനകം ഒരു അടിക്കുന്നത് എടുത്തു അവർ വികലാംഗനായ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാം വെല്ലുവിളി ഒരു വരനും മത്സരത്തിൽ നോക്കി അവരുടെ ഓപ്ഷനുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് (എല്ലാ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക്) മറ്റ് ശാരീരിക വൈകല്യം പുരുഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക്.
ചില കേസുകളിൽ, സമൂഹത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ സാഹചര്യം വികലാംഗനായ മനുഷ്യനെ വിവാഹം. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സാമ്പിൾ സ്വയം പരിതപിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ദെഫെംസിവെനെഷ് പ്രകടമാക്കിയത് ശൈലികൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്പതനത്തിനു ഇല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടു വരുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇവ 5 ലളിതമായ നുറുങ്ങുകൾ ആളുകൾ നിങ്ങളെ സംസാരിക്കണം കഴിയും! ഈ ഹ്രസ്വ വീഡിയോ കാണുക.

4. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ വേണ്ടി വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സാമ്പിൾ

ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ വേണ്ടി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സാമ്പിൾ

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് – യാത്ര ചെയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ

ഞങ്ങൾ ഈ സാമ്പിൾ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. താഴെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ പകർത്തി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാക്കൂ.

എന്നെക്കുറിച്ചു

ആദ്യം ഹൈദരാബാദ്, ഓവർ ഞാൻ ചെന്നൈ ൽ താമസിക്കുന്നവർ ചെയ്തു 10 വർഷം. ഞാൻ 6 അടി ഉയരമുള്ള കുറവ് പണിതു. എന്റെ ഫിറ്റ്നസ് വാതോരാതെ പാർകിസൺസ് എന്റെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് നിലനിർത്തുന്നതിൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു!

വെയർ എൻജിനീയറായി എന്റെ ജോലി എന്നെ ഒരു ക്ഷമ മനുഷ്യനെ എന്റെ ചർച്ചകളിലൂടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി! എന്റെ ജോലി എന്റെ വിരലും എന്നെ നിലനിർത്തുന്നു, ഞാൻ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രകൃതി തോതനുസരിച്ച് പുതിയ കഴിവുകൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പോലെ.

ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നർമ്മം മതിക്കുന്നു, സ്വയം ചിരിക്കും കഴിവ്, ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയുന്നത്, സംസ്കാരം ആദരവ്, ആരോഗ്യകരമായ താമസിക്കുന്ന, ബോക്സ് നിന്നു ചിന്തിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം.

എന്റെ മത്സരം കുറിച്ച്

ഞാൻ ഒരു കൊലയാളി പുഞ്ചിരി അവളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് തിരയുകയാണ്. ഞാൻ ഉയരമുള്ള ആളാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് വേണം 5 കാൽ 5 ഉയരം ഇഞ്ച്.

ഞാൻ ലോകവ്യാപകമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പിന്തുടരുന്നത് എന്റെ ഭാവി വധു എന്നോടു യാത്ര ആസ്വദിക്കാൻ വേണം! അതു നിങ്ങൾ പോയിന്റ്, അവക്ഷിപ്തപ്പെട്ട തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയുന്നു എന്നു പറയാതെ പോകും.

എന്റെ വരനും മത്സരത്തിൽ ഒരു പ്രകൃതി കാമുകൻ ആയിരിക്കും അകലെയുമുള്ള ബർത്ത് നഗരത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കും നിന്നും നീക്കി ആളൊഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു ആസ്വദിക്കാൻ വേണം.

ഞങ്ങൾ ഇത് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് സ്നേഹിക്കുന്നു?
ഈ സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ൽ, നിങ്ങൾ കുട്ടി പ്രതീക്ഷകൾ വിഭാഗത്തിൽ മാത്രമല്ല വ്യക്തമായി തന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാ വിളിച്ചു നിങ്ങൾ കാണും എന്നെക്കുറിച്ചു വിഭാഗം. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഹൈലൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ താൽപ്പര്യങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വായിക്കുന്ന വ്യക്തി മേൽ നേരിട്ട് സ്വാധീനം വസ്തുത ആണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിത മാറ്റാനോ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്ങനെ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിത പുറത്തു വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് നിന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്.

5. ഒരു പെൺകുട്ടി ഇന്ത്യൻ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഒരു പെൺകുട്ടി ഇന്ത്യൻ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് – വിവാഹമോചനം പെൺകുട്ടി

ഈ സാമ്പിൾ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വേണ്ടി എഴുതിയ വിവരണങ്ങൾ പുനരുപയോഗിക്കാൻ പകർത്തി.

എന്നെക്കുറിച്ചു

ഞാൻ ഒരു ഔട്ട്ഗോയിംഗ് വ്യക്തി ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് വ്യത്യാസപ്പെടും വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഞാൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആഭ്യന്തര ദുരുപയോഗം ഇരകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന എന്റെ ലാഭരഹിത ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ.

ഞാൻ ഒരു വിവാഹമോചനം അവസാനിച്ചു ഒരു ഹ്രസ്വമായ വിവാഹം തോറും ചെന്നു ഞാൻ ഈ സംരംഭം തുടങ്ങി. ഞാൻ തിരികെ ട്രാക്കിൽ നേടുകയും ഉപകരണങ്ങളും ഉറവിടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു സമയത്ത്, ഞാൻ അധിക്ഷേപകരമായ വിവാഹങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ചെയ്യുന്ന എന്നെ ചുറ്റും നിരവധി സ്ത്രീകൾ ദുരവസ്ഥ പ്രേരിപ്പിച്ച.

ഞാൻ പെയിന്റിംഗ് തമിഴകം ഞാന് എന്റെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ പെയിന്റിംഗ് പാഠങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു. പെയിന്റിംഗ് എന്റെ സാമൂഹിക ആക്ടിവിസം എന്നെ എന്നെത്തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ധാരാളം നൽകാൻ.

പങ്കാളി വിവരണം

മതം, ജാതി എനിക്കു പ്രശ്നമല്ല. എങ്കിലും, ഞാൻ സ്ത്രീകൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളെ തിരയുകയാണ്, വളരെ സ്വായത്തമാക്കാനാകില്ല അല്ല, മറ്റുള്ളവരുമായി അനുകമ്പതോന്നുന്നു ഒരു കഴിവ്.

നർമ്മബോധം ഒരു വലിയ അർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വളരെ ഗുരുതരമായി സ്വയം എടുക്കൽ ഒരു നിശ്ചിത പ്ലസ് ആയിരിക്കും.

ഞാൻ വിവാഹം വ്യക്തി ഒരു നോൺ-പുകവലി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ കുടിവെള്ള സ്വീകാര്യമായ ആണ്. കരിയർ-ഓറിയന്റഡ് ഇതുവരെ കുടുംബം നേരെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ബോധം ഇല്ലാതെ ഞാൻ വിവാഹം ആസൂത്രണം വ്യക്തി ഒരു പ്രദര്ശനമാണിത് ആ ഗുണങ്ങളാണ്.

യാതൊരു കുട്ടികളുമായി വിവാഹമോചിതരായ ശരി.

ഞങ്ങൾ ഇത് മാട്രിമോണിയൽ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സാമ്പിൾ സ്നേഹിക്കുന്നു?
അതേസമയം രണ്ടാം വിവാഹങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയിൽ വർധിച്ചിരിക്കുന്നു, സ്ത്രീകൾ, അതുപോലെ പുരുഷന്മാർ, വിവാഹം അവരുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതുമ്പോൾ അവർ വിവാഹമോചനം ലഭിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിരോധ നേടുകയും പ്രവണത. ഈ സാമ്പിൾ ൽ, നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടി നിർഭയമായി വിവാഹമോചനത്തിനു നിന്നു വന്ന കുറക്കാനും ഹൈലൈറ്റ് നിങ്ങൾ കാണും.

അതിശയകരമായ പ്രീമിയം ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു ഫലകങ്ങൾ നേടുക

PDF- ൽ പ്രീമിയം വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫലകങ്ങൾ
PDF ആയി നിങ്ങളുടെ ആകർഷകമായ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആൻഡ് ഡൗൺലോഡ് സൃഷ്ടിക്കുക.

6. ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് – മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി

മുന്നോട്ടുപോകുക, പകർപ്പ് വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻ താഴെയുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

എന്നെക്കുറിച്ചു

ഞാൻ ജീവിതം ഒരു നല്ല മനോഭാവം എളുപ്പത്തിൽ പോകുന്നു വ്യക്തി ഞാനാണ്. ഞാൻ ലളിതമായ ഞാൻ, മൃദുഭാഷി, ബഹുമാനത്തോടെ, ആധുനിക പരമ്പരാഗത സംസ്കാരങ്ങളുടെ ശരിയായ മിക്സ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം വ്യക്തി. ഞാൻ ദൈവഭയമുള്ള ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഖുർആൻ വായിച്ച് നമജ് അഞ്ച് തവണ ഒരു ദിവസം പ്രകടനം.

ഞാൻ ഇസ്ലാമിക കൈയെഴുത്ത് മനസാവഹിച്ചുകൊണ്ട് ആർ കലാകാരനാണ്. ഞാൻ ഇസ്ലാമിക അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫോണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഞാൻ നിലവിൽ നിരവധി ഇ-കൊമേഴ്സ് ബ്രാൻഡുകൾ ഫ്രീലാൻസ് ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസൈനർ ആയി ജോലി ചെയ്തു.

ഞാൻ നല്ല ഭക്ഷണം സ്നേഹിക്കുകയും ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒരു അവസരം എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പാചകം തമിഴകം.

പങ്കാളി മുൻഗണന

ഞാൻ ജീവിതം ഒരു യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ആകാം ഒരാൾ തിരയുകയാണ്. അവൻ ശാന്തത വേണം, വിവേകം, കരുതലും, സ്നേഹമുള്ള, കുറഞ്ഞത് മിതമായ മത. ഞാൻ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു സമയത്ത്, ഞാൻ എന്റെ പങ്കാളി മറ്റു മതങ്ങൾ, പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ ഇടപെടുകയോ തുറന്ന മനസ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ.

എന്റെ ചേരുന്ന കരിയറിൽ വിജയം ഒരാൾ തന്നെ, നന്നായി സെറ്റില് പോകുന്നവരും നല്ലതല്ലാത്ത ലഭിക്കുന്നു പോലും ജീവിതത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക് ഉണ്ട്.

ഞങ്ങൾ ഇത് വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സാമ്പിൾ സ്നേഹിക്കുന്നു?
ഈ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി നിഴലിന്റെ വളരെ പരമ്പരാഗത മുഴങ്ങുന്ന ഇല്ലാതെ മതപരമായ വിശ്വാസം കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൈകാര്യം എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവൾ അവൾ നമജ് നിർവഹിക്കുന്നതെന്നും എത്ര സമയം സൂചിപ്പിച്ചു, അവളുടെ ഉംറ ഹജ്ജ് യാത്രകൾ, വിവാഹാനന്തരം ഹിജാബ് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം തുറന്ന വിട്ടു.

7. ക്രിസ്തീയ ബാല വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടി വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് – ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടി

മുന്നോട്ടുപോകുക, പകർപ്പ് വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻ താഴെയുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

എന്നെക്കുറിച്ചു

ഞാൻ ദൈവഭയമുള്ള ഞാൻ, ജീവിതം ഒരു നല്ല കാഴ്ച്ചപ്പാടുമായി ക്രിസ്ത്യൻ ഭക്തിയുള്ള. അത് വരുന്നു ദൈവം നമ്മോട് എല്ലാവരും പ്ലാനുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഒപ്പം മടക്കാത്ത തന്റെ പദ്ധതി ക്ഷമയോടെ വേണം.

ഞാൻ മൂപ്പന്മാരുടെ ബഹുമാനിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും കുടുംബത്തിലെ മതപരമായ അതുപോലെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു തമിഴ് ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ എന്റെ ജീവിതം ജീവിച്ച് ഒഴുക്കുള്ള ഹിന്ദി സംസാരിക്കും കഴിയും.

ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് നിന്ന് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ബിരുദം, കോഴിക്കോട്, ന്യൂഡൽഹി ഒരു ഐടി ഒരു MNC ജോലി. ഞാൻ എന്റെ കരിയറിൽ നന്നായി പുരോഗതി ചെയ്തു വിവാഹം ശേഷം തുടരും.

പങ്കാളി പ്രതീക്ഷകൾ

ഞാൻ ദൈവഭയമുള്ള തിരയുകയാണ്, സത്യസന്ധരായ റോമൻ കത്തോലിക്കാ ക്രിസ്ത്യൻ. ഒരേ ജാതിയിൽപ്പെട്ടയാളെ ആരോ പരിഗണിക്കപ്പെടും.

അവൻ കരുതലും വേണം, കഠിനാദ്ധ്വാനിയായ, പോലുള്ള മൂപ്പന്മാരുടെ ആദരവ് പഴയ മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, കുറെയധികം, മതം ഒരു തൊര്ഛ്ബെഅരെര് സംസ്കാരവും ആയിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ആഴമായ സെൻസ്.

വിജയകരമായ ജീവിതം ആൾ, ഒരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തലം ഒരു തെഎതൊതലെര് ഒരു ചേരുന്ന ആയിരിക്കും.

എന്തുകൊണ്ട് നാം വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഈ ടെംപ്ലേറ്റ്?
വിവാഹം ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഒരു ക്രിസ്തീയ പെൺകുട്ടിയെ വിശ്വാസങ്ങളേയും മൂല്യം സിസ്റ്റങ്ങൾ പദ്ധതികള്ക്ക് ഒരേ സമയം ഒരു സമകാലിക ജീവിതശൈലി ഒരു ബാലൻസ് ഊക്കോടെ എങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അവൾ വളരെ വ്യക്തമായി പോലുള്ള അവളുടെ കുടുംബം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എപ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ജീവിതശൈലി എന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത് വ്യത്യസ്തമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ജീവിത പ്രതീക്ഷകളെയും വെളിവാക്കുന്നു.

എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഉൾപ്പെടുത്തുക?

വിവാഹ ജീവചരിത്രം ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റ്

വിവാഹത്തിനു നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ശ്രദ്ധേയ ആയിരിക്കും ആ വേണം, പ്രൊഫഷണൽ സമഗ്രവുമായ എന്ന് ഒരു മാട്രിമോണിയൽ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ആവശ്യമാണ്!

അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ദെചൊംസ്ത്രുച്തിന്ഗ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ മാട്രിമോണിയൽ ബയോ വിവിധ കാണുംവിധം കടന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഓരോ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണാം, സ്വയം നിങ്ങളുടെ ഒരു വിവരണം പ്രതീക്ഷകൾ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരു ഹ്രസ്വ റൈറ്റ് അപ്പ്, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രൊഫഷണൽ പശ്ചാത്തല നിങ്ങളുടെ ജീവിതരീതി താൽപ്പര്യങ്ങൾ.

പിന്നെ ഞങ്ങൾ സാമാന്യബുദ്ധി അടിസ്ഥാനമാക്കി മുകളിൽ വിഭാഗങ്ങൾ ഓരോ തെളിയിക്കപ്പെട്ട മികച്ച രീതികൾ നോക്കി തീരുമാനിച്ചു, സ്വകാര്യ അനുഭവങ്ങൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം അടിസ്ഥാനമാക്കി.

ഞങ്ങൾ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതി ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്!

നാം ഒരു ഗൈഡ് സൃഷ്ടിച്ചു 8 നുറുങ്ങുകൾ നിറഞ്ഞതുമാണ് അധ്യായങ്ങൾ, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ, ഉദാഹരണങ്ങൾ, നിങ്ങൾ നേടിയ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ ഉപദേശം വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈൽ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിൽ വിവരണം. എല്ലാ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാണ്.

എല്ലാം അല്ല, ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രത്യേക ഗൈഡുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. നമ്മുടെ ആഴത്തിലുള്ള ഗൈഡുകൾ സൗജന്യ ആക്സസ് നേടുക. നമ്മുടെ വിവാഹം ഒരു ആകർഷകമായ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഴത്തിലുള്ള ഗൈഡുകൾ ലോഡ്.

വിവാഹം ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻ പുരുഷൻ എന്ന ഗൈഡ്
ഒരു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പുരുഷ ഗൈഡ് ആക്സസ് ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക്.
വിവാഹം ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻ വിമെൻസ് ഗൈഡ്
ഒരു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ഗൈഡ് ആക്സസ് ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക്.

പതിവ് വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ

ഒരു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു സി.വി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

ഒരു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വ്യക്തിയുടെ പ്രായം സംഗ്രഹം നൽകുന്നു, മത / സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം, തൊഴില്, വിവാഹം ഒരു പൊരുത്തം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഉദ്ദേശ്യം വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു താൽപ്പര്യങ്ങൾ. ഒരു സി.വി അല്ലെങ്കിൽ ജീവചരിത്രം ഒരു ജോലിയുടെ സാധ്യത ഉദ്ദേശ്യം ഒരു വൈദഗ്ധ്യമോ അനുഭവം പ്രദർശിപ്പിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള.

ഞാൻ എന്റെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എന്തു ഉൾപ്പെടുത്തണം?

പേര്, പ്രായം, ജനിച്ച ദിവസം, പൊക്കം, വൈവാഹിക നില (വിവാഹമോചനം, annulled, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല) അല്ലെങ്കിൽ യോഗ (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ), മതം, ജാതി / സബ്-ജാതി, പഠനം, തൊഴില്, മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും പേരുകളും സ്വീകരിച്ചവരായിരുന്നു, പങ്കാളി പ്രതീക്ഷകൾ, അത് അവര്ക്കു (കുംദ്ലി) ആവശ്യമെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ.

എന്റെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എന്നെത്തന്നേ വിവരിക്കുക വേണം?

നിങ്ങളുടെ വിവരണം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം, ജീവിത (ഭക്ഷണം, പാരമ്പര്യം, വസ്ത്രം, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ) ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, താൽപ്പര്യങ്ങൾ / ഹോബികൾ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, വിവാഹം ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ദർശനം.

എങ്ങനെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക പങ്കാളി മുൻഗണന വിവരിക്കുക വേണം?

പങ്കാളി മുൻഗണനകൾ പ്രായ പരിധി ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, മതം / ജാതി മുൻഗണനകൾ, ഉയരം മുൻഗണനകൾ, കരിയർ ഓറിയന്റേഷൻ, വ്യക്തിത്വം, താൽപ്പര്യങ്ങൾ ജീവിത.

എന്റെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എന്റെ കുടുംബം എഴുതണം?

പേരുകൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ തൊഴിലുകളിൽ സഹോദരങ്ങളുടെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ കോളിൽ (യാഥാസ്ഥിതിക / മിതമായ / പരമ്പരാഗത ആധുനിക), കുടുംബം ഘടന (ആണവ / ജോയിന്റ് കുടുംബം), നിങ്ങളുടെ ഉടൻ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ശ്രദ്ധേയമായ ഹൈലൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിൽ ടൗണുകൾ.

ഞാൻ എന്റെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എന്റെ ശമ്പളം / വരുമാനം ഉൾപ്പെടുത്തണം?

നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സ്വീകരിച്ചു മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം / വരുമാനം ഉൾപ്പെടുത്താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങൾ ശമ്പളം മറന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, പോലുള്ള ശൈലികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വിവരിക്കാൻ കഴിയും “നന്നായി ധനസമ്പാദന ജോലി”, “വിജയകരമായ ജീവിതം”, അഥവാ “നന്നായി താമസമായി”.

ഞാൻ എവിടെ സ്വതന്ത്ര വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫലകങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?

ഈ ലിങ്ക് നിന്നും വാക്ക് ഫോർമാറ്റിൽ സ്വതന്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡുചെയ്യാനാകും.

വിവാഹ പ്രൊപ്പോസല് വേണ്ടി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക – സൗജന്യമായി ഫലകങ്ങൾ, നുറുങ്ങുകൾ, സാമ്പിളുകൾ

എന്തുകൊണ്ട് ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു പ്രീമിയം പിഡിഎഫ് ഫലകങ്ങൾ ഒരു തുക ഈടാക്കാനും ഇല്ല?

ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു കൈ-നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രീമിയം വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫലകങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനു ഹോസ്റ്റിംഗ് ചിലവുകൾ ഒരു ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത്. ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു തുടർച്ചയായി നവീകരിക്കുകയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വിവാഹം മെച്ചപ്പെട്ട ഉയരാം സഹായിക്കാൻ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യും ആണ്.


വിവാഹം പരമ്പരാഗത സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് അതു് മാത്രം!

ഏതെങ്കിലും ഏർപ്പാട് വിവാഹം ആദ്യ ചുവട് ഒരു സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിനു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക. വിവാഹം വിവരം ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് പ്രയോജനപ്പെടുക വരുന്നു:

  1. മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഇടയിൽ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു അച്ചടിച്ച പകർപ്പ് നിലനിൽക്കും.
  2. ഓൺലൈൻ മത്രിമൊംയ് വഴി താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ആളുകൾ ഒരു സംഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക കാണാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏർപ്പാട് വിവാഹം ആദ്യ യോഗം.

പക്ഷേ, വെല്ലുവിളി നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ശരിയായ ഫോർമാറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ആണ്. തിരയൽ പദം “വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്” വളരെ പ്രശസ്തമായ തോന്നുന്നു. ശരാശരി, മേൽ ഉണ്ട് 2000 ഓരോ മാസവും തിരയുന്നു “വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്” ചുവടെ കാണുന്ന പോലെ.

വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഒരു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു വലിയ ആവശ്യം തന്നെ, ഇന്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ ഓപ്ഷനുകൾ ആവശ്യങ്ങൾ വീഴ്ചയും. ഇവിടെ കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്:

ഇവിടെ ലഭ്യമായ വിവാഹത്തിനായി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അപര്യാപ്തമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ചില കാരണങ്ങൾ!

  1. മിക്ക ഓൺലൈൻ ലഭ്യമായ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകൾ ഒരു ജോലി പുനരാരംഭിക്കുക അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. അവർ ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രം എന്ന തീരെ (മറ്റൊരു വാക്കിൽ, ഡിസൈൻ) പ്രശനങ്ങള്ക്ക് ചെയ്യുന്നു!
  2. നിങ്ങൾ ഒരു ജനറിക് വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മറയ്ക്കുന്നതിന് മികച്ച ചെയ്യുന്നത് കലാശിക്കും സ്വയം ഭാഗമാക്കുക “കൂട്ടം” ജനം ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എന്ന.
  3. ഒരു വരനും മത്സരത്തിൽ ശൊര്ത്ലിസ്തിന്ഗ് തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ഹാർഡ് വസ്തുതകൾ തൂലിക ഒരു വലിയ ആശയം ആണ്. മാത്രം പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ സമയം അതിന്റെ ഒരു വലിയ മാലിന്യങ്ങൾ സര് നിരാശ നിങ്ങളെ സജ്ജീകരിക്കുന്ന ആണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ഷോർട്ട് മത്സരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ, അവർ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും പാലിക്കുന്നില്ല ചെയ്യും!
  4. വിവാഹം ഒരു കസ്റ്റം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്കു നിഷേധിക്കുന്നതിന് ഒരു വലിയ സ്ഥാനാർത്ഥി ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു സോപ്പ് വാങ്ങാൻ അതിൽ യാതൊരു ലേബലുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ?

ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് തിരയുമ്പോൾ കാണും എന്താണ്! നിങ്ങൾ നോക്കി, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതു വീഴും!

വിവാഹത്തിനുള്ള വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

ശരിയായ ഒരു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഇല്ലാതെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അവസരം നഷ്ടമായി ആണ്:

  1. കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാന്റിംഗ് – മറ്റുള്ളവർ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിന്ന് നല്ല വ്യത്യാസം ഒരു വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോം പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് സ്വയം വേർതിരിക്കുക.
  2. ഒരു വലിയ ആദ്യ ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുന്നു – ജനം ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി ഒരു ധാരണ രൂപം ഒരു രണ്ടാം 1/10 ൽ. ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ലഭിക്കുന്നതിനായി ഒരു ആകർഷകമായ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വരനും മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടൂ.
  3. ശരിയായ പൊരുത്തങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന – നിങ്ങൾ അനുയോജ്യമായേക്കില്ലെന്ന് ആളുകളിൽ നിന്നും പ്രതികരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ആവശ്യമാണ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും പങ്കിടാൻ ശരിയായ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും പാലിക്കുന്നില്ല കഴിയുന്ന ആളുകളുമായി സ്വകര്യ യാതൊരു മൂല്യം ഇല്ല.

11 നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതി നുറുങ്ങുകൾ

നാം ഒരു ആകർഷകമായ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക കൊണ്ട് വരുന്നു മികച്ച നുറുങ്ങുകൾ വരിവരിയായി ചെയ്തു.

1. വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ശരിയായ ടെംപ്ലേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

സമ്മതം, നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വഴി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിവിധ വഴികളുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി ചെയ്യണമെന്ന് വിവരങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വിവാഹം തെറ്റായ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മൂല്യം എല്ലാം ദിസ്ചൊഉംതിന്ഗ് കലാശിക്കും.

കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് മൗലികരചനയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻ മികച്ച ഓൺലൈൻ ഉപകരണമാണ്!

2. സ്പെല്ലിംഗ് വ്യാകരണവും

ഗ്രംമര്ല്യ് പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക (സൗജന്യ പതിപ്പ് നല്ലതു) നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതുമ്പോൾ. വ്യാകരണം തെറ്റുകളും സ്പെല്ലിംഗ് പിശകുകൾ നേരെ ട്രാഷ് നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ലഭിക്കും.

ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ മാത്രമേ വിവാഹത്തിനു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക പ്രദാനം. എങ്കിലും, അൽപസ്വൽപം വേണ്ടി വചനത്തിൽ സൗജന്യ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫലകങ്ങൾ ഉണ്ട് തമിഴ് അഥവാ ഹിന്ദി ഭാഷകൾ.

3. നിങ്ങളെ കുറിച്ച്

നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഏതെങ്കിലും വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ആണ്. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുക, ജീവിതശൈലി, താൽപ്പര്യങ്ങൾ, താലന്ത്, അഭിലാഷങ്ങളും, ഒപ്പം ഹോബികൾ കുറച്ച് പേര്. ലിസ്റ്റിംഗ് നിമിത്തം വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ൽ ഹോബികൾ ലിസ്റ്റിംഗ് നല്ലതു. പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകം നിർദ്ദിഷ്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക നിങ്ങൾ ഒരു ഹോബി പോലെ വായന ലിസ്റ്റ് ആണ്.

വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 7 എന്നെക്കുറിച്ചു മത്രിമൊംയ് നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക മാതൃകകൾ

വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സ്വയം എഴുതാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക 6 ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ.

4. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ശ്രദ്ധ

നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു മുമ്പ്, പോലെ പല ആശംസിച്ചു മത്രിമൊംയ് സൈറ്റുകൾ കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ ആകർഷകമായ കരുതുന്ന പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോകൾ .ഞാനും.

ഇപ്പോൾ പോലുള്ള വസ്ത്രം ഈ ഫോട്ടോകൾ നിന്നുള്ള അശുഭകരമായ നോക്കി, മേക്ക് അപ്പ്, കേശഭംഗി, നിന്റെ പുഞ്ചിരി വ്യാപ്തി, ഫോട്ടോ അളവുകൾ, കുറച്ച് പേര് പശ്ചാത്തലം.

നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഈ ഘടകങ്ങൾ പകർപ്പെടുക്കുന്ന ശ്രമിക്കുക.

ഒരു പഠനം തലയിലെ ഒരു ചെറിയ ചെരിവ് ഒരു യഥാർത്ഥ പുഞ്ചിരി വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക കൂടുതൽ ആകർഷകമായ ചെയ്യുന്നു കണ്ടെത്തി!

മാട്രിമോണിയൽ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോആകർഷകമായ മാട്രിമോണിയൽ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഞങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ലേഖനം വായിക്കുക. ഈ ലേഖനം വീഡിയോ പ്രകടമാണ് നിങ്ങളെ മിസ് ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല വിദഗ്ദ്ധോപദേശം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലേഖനം വായിക്കാൻ.

5. പ്രതീക്ഷകൾ എക്സ്പ്രസ്

വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വഴി പ്രതീക്ഷകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചും സത്യസന്ധതയും മുൻകൂട്ടി പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ജനം സ്ക്രീൻ ഒരു നല്ല വഴി. ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല മാത്രം ലിസ്റ്റ് ഇല്ല, എന്നാൽ നോൺ-മാറ്റാവുന്നതാണ് ലിസ്റ്റിംഗ് നിന്ന് അകലെ വളര്ന്നിട്ടില്ല ചെയ്യരുത് (പുകവലി പോലെ, മദ്യപാനം).

വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 7 നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി പ്രതീക്ഷകൾ എഴുതി വ്യത്യസ്ത സാമ്പിളുകൾ.

പങ്കാളി പ്രതീക്ഷകൾ എഴുതി സ്റ്റെപ്പ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഹ്രസ്വ വീഡിയോ കാണുക.

6. സെൻസിറ്റീവ് വിവരങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു

നിങ്ങൾ എങ്കിൽ വിവാഹമോചനം, ഒരു ഉണ്ട് ശാരീരികവൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ അവർ സംഭാഷണം അടുത്ത റൗണ്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ വേഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കും വിശ്വസിക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അത് പുറത്തു വിളിക്കാൻ ഓർക്കുക.

7. ജാതകം

നിങ്ങൾ ജ്യോതിഷം ഒരു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ജാതക പൊരുത്തം, നിങ്ങളുടെ ജനന നക്ഷത്രം പോലെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, സബ്-കക്ഷിയിൽ, ജന്മസ്ഥലം സമയവും. ഒരു പ്രാഥമിക മത്സരം പലിശ അവിടെ സാധ്യമായ ഒരു വിശദമായ ജാതകം മാറ്റിക്കളഞ്ഞു കഴിയും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ഒരു എങ്കിൽ വിളിച്ചുപറയും മന്ഗ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല.

8. ത്വക്ക്

അത് ഉയരവും ശരീരം തരം, ശരി തന്നെ (മെലിഞ്ഞ, ഇടത്തരം പണിതു, കുറച്ച് പേര് നറിഷിംഗ്), നിങ്ങളുടെ ത്വക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഇല്ല “ഗോതമ്പിന്റെ മുഖച്ഛായ” നിങ്ങൾ മാത്രം വംശീയത ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പോലെ ഒപ്പം സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ്സ്! ചുരുക്കത്തിൽ, വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ൽ മുഖച്ഛായ പരാമർശിക്കുന്നതിൽ ഒഴിവാക്കാൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ തന്നെ പറയും എന്നു.

9. ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ പണം

നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്. ശരിയായ കാരണങ്ങൾ എന്തുസംഭവിക്കുമെന്നതും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ്, വിവാഹം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അറ്റാച്ചുചെയ്യൽ വരനും മത്സരങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

10. ഒരു പ്രൊഫൈൽ തലക്കെട്ട് ചേർക്കുക

നിങ്ങൾ ഒരു തലക്കെട്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കുറിക്കും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എങ്കിൽ, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സങ്കീർണ്ണമായ അല്ല. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ വിവാഹത്തിനായി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന്, പകരം വെറും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖണ്ഡികകൾ ഒരു ദമ്പതികൾ എഴുതാനുള്ള, നിങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തലക്കെട്ട് ഉൾപ്പെടെ പുറമേ ശ്രമിക്കുക.

ഇവിടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരു ജോഡി:

സാഹസിക സജീവ പ്രൊഫഷണൽ

പാചകം സ്നേഹിക്കുന്ന ഡാൻസർ

വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു ശരിയായ തലക്കെട്ട് എഴുതി മുഴു റീഡർ നിർത്താൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കുകയും അതുവഴി ഒരു ഇനി സമയപരിധിയ്ക്കായി പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ കാണാൻ ആണ്!

11. നിന്റെ കുടുംബം

നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരുകളും തൊഴിലുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ശരി തന്നെ, ഓർമ്മിക്കുക, ഇതൊരു നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അല്ല വിവാഹം ഒരു കുടുംബം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എന്നു! രക്ഷിതാക്കളെയും മുത്തശ്ശനും കുറിച്ചുള്ള എത്താൻ ലിസ്റ്റിംഗ് ശരിക്കും ഏർപ്പാട് വിവാഹം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല.

വിവാഹം കുടുംബ വിവരണം
ഇതിനായി തിരയുന്നു – മത്രിമൊംയ് കുടുംബ വിവരണം? സാമ്പിളുകൾ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

നാം സൃഷ്ടിച്ചു 7 നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വ്യത്യസ്ത കുടുംബ വിവരണം സാമ്പിളുകൾ! വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സാമ്പിളുകൾ.

നിങ്ങളുടെ മകനെയോ മകളെയോ ഒരു മാട്രിമോണിയൽ പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഒരു മാതാവോ എങ്കിൽ ഈ ഹ്രസ്വ വീഡിയോ കാണുക.


എന്തുകൊണ്ട് ജോടി ലോജിക്ക് സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഉണ്ടാക്കണം?
വിവാഹം ഡൗൺലോഡ് വേണ്ടി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ അതിശയകരമായ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക പങ്കിടാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്.

1. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ട്രാക്കുചെയ്യാനാവുന്ന ഇമെയിൽ ക്ഷണങ്ങൾ വഴി നിലനിൽക്കും ഒരു വിശദമായ അതിശയകരമായ ഓൺലൈൻ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

2. ഞങ്ങളുടെ ഒരു നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം 7 സ്തുംനിന്ഗ്ല്യ് മനോഹരമായ ഫലകങ്ങൾ വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു സംഗ്രഹം പതിപ്പ് പ്രിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു പിഡിഎഫ് പകർപ്പ് ഡൗൺലോഡ് വേണ്ടി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റിൽ.

ഡൌൺലോഡ് വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് & ഓൺലൈൻ സർക്കുലേഷൻ

ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭയങ്കര വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു സൃഷ്ടിക്കുകയും ഡൗൺലോഡ് വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ്

ചിരിക്കുന്ന മുഖം ചിരിക്കുന്ന മുഖം