സ്ത്രീകൾക്ക് പാറ ചമയം നുറുങ്ങുകൾ വിവാഹ ആദ്യം യോഗങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്!

സാധാരണ ചമയം തെറ്റുകൾ സ്ത്രീകൾ ആർ നക്കി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്മാർ കണക്കുകളൊന്നും പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കുന്ന? സ്ത്രീകൾക്ക് ചമയം നുറുങ്ങുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നല്ല ലൈംഗിക ചെയ്യുവാൻ വിലപ്പെട്ടതാണ്! ഫാഷൻ-മുന്നോട്ട് മറക്കുക, ശൈലി ബോധമുള്ള, മൊഇസ്തുരിജിന്ഗ് പതിവ് അറിയുന്നവർക്ക് പ്രാദേശിക മാനിക്യൂർ / പെഡിക്യൂർ സ്പാ ഒരു ലോയൽറ്റി കാർഡ് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ-ക്ലാസ് സ്ത്രീകൾ … തുടര്ന്ന് വായിക്കുക സ്ത്രീകൾക്ക് പാറ ചമയം നുറുങ്ങുകൾ വിവാഹ ആദ്യം യോഗങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്!