ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਿਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਜ ਦੇ ਸੁਝਾਅ!

ਆਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗਲਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ clueless ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਹਨ? ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਚੱਜ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹਨ! ਫੈਸ਼ਨ-ਅੱਗੇ ਭੁੱਲ, ਸ਼ੈਲੀ ਜਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਕਲਾਸ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਨਮੀ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ manicure / pedicure ਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜ … ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਿਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਜ ਦੇ ਸੁਝਾਅ!