ஒரு இந்திய பெண் சராசரி வயது என்றால் என்ன, அது ஏன் விஷயமாக?

மற்ற நாடுகளில் இருந்து மணப்பெண் ஒப்பிடப்பட்டு ஒரு இந்திய பெண் சராசரி வயது இந்திய மணமகள் வயது வித்தியாசமும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் பொது நல்வாழ்வை முக்கிய தாக்கம் செலுத்தும் என்று ஒரு முக்கியமான புள்ளிவிபரம் ஆகும். ஐக்கிய நாடுகள் மக்கள் திருமணம் செய்து போது சராசரி வயது குறித்த தரவு வெளியிடுகிறது இந்தத் தரவை வரை வீசுகின்றார் … தொடர்ந்து படி ஒரு இந்திய பெண் சராசரி வயது என்றால் என்ன, அது ஏன் விஷயமாக?